Събота, 17 Мар 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало


Обявление Печат Е-поща
Петък, 16 Март 2018г. 11:09ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ ХІІІ /поземлен имот с идентификатор 56277.504.8 по КККР на гр.Пещера/, кв. 82 на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІІІ-работилница за производство на обувки и УПИ ХХІХ-работилница за изработка на изделия от метал. Определя се зона „Пп” /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 16 Март 2018г. 10:10ч.

ОБЯВА

            В изпълнение на Заповед №.233/15.03.2018 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

           
1.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 56277.501.824 с площ 184 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, площ 184 кв.м, последно изменение със заповед 18-2944-26.04.2017г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на имота: гр. Пещера, ул. „Хан Пресиян“ № 5, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 56277.501.310, номер по предходен план: квартал 28, парцел ХV-2923, граници на имота: 56277.501.307, 56277.501.304, 56277.501.825, 56277.501.9625, актуван с АОС № 741/22.01.2018г., вписан в Служба по вписванията във Вх. Рег. №66/24.01.2018г., Акт №45, том 1, стр. 36106, при начална тръжна цена 4200.00 лв. без ДДС и депозит за участие 420.00 лв.

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 15 Март 2018г. 16:37ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Пещера уведомява всички граждани, че поради възникнала авария на ВИК съоръженията   в сградата на Общинска администрация    на 16.03.2018 г. /петък/ от 13:30 ч. до 17.30 ч.   обслужването на граждани  ще бъде  затруднено.
Дежурни служители ще приемат граждани, както следва:

  • ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ  И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ - без прекъсване  до 16.00 часа,
  • СЛУЖБА „ГРАО“  - от 13.30 до 16.00 часа,
  • ОТДЕЛ ‘МЕСТНИ ПРИХОДИ’ - от 13.30 до 16.00 часа.


Общинска Администрация се извинява за причиненото неудобство и благодари за проявеното разбиране !

 
Съобщение за подбор на членове на Съвета на децата към ДАЗД Печат Е-поща
Вторник, 13 Март 2018г. 12:27ч.

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето даде старт на процедурата за избор на членове на Съвета на децата от 14 области на страната, включително и от област Пазарджик.

Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето е учреден през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на неговото създаване е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено – политическия живот. Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, членовете му са с двегодишен мандат и избират помежду си председател и заместник – председател. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове.

Съгласно Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, в срок до 17.30 часа на 24.05.2018г. в Общинския център за услуги и информация на гражданите - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера ще се приемат документи за кандидатстване от деца с настоящ адрес в община Пещера, по приложените образци на формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо.

За повече информация - Главен експерт СДИ – Али Чешмеджиев, тел. 0350/6-22-03; 6-22-08, вътр.104.

Приложение:

  1. Процедура за избор на членове на Съвета на децата;
  2. Формуляр за кандидатстване;
  3. Мотивационно писмо.
 
Обявление -Публикуване на проект за ЧИ на ПУП-ПР, кв.91, гр.Пещера Печат Е-поща
Понеделник, 12 Март 2018г. 12:30ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията на УПИ ІІІ-1245 с идентификатор 56277.502.770 по КККР на гр. Пещера и обособяване на два урегулирани поземлени имота УПИ ІІІ-1245 и УПИ ІХ-1245, кв. 91.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 

 
Уведомление за Процедура по издаване на комплексно разрешително на „Биовет“ АД Печат Е-поща
Сряда, 07 Март 2018г. 16:08ч.

Уведомление за Процедура по издаване на комплексно разрешително на „Биовет“ АД

Във връзка със чл.122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17

Уведомява заинтересованото населени и общественост за процедура по издаване на комплексно разрешително по смисъла на чл.117, ал. 1 от ЗООС на „БИОВЕТ“ АД

Заявлението за издаване на комплексно разрешително „Завод за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки“ ще бъде достъпно за заинтересованото населени и обществеността в Общинска администрация Пещера на ет.3 ст.5 до 07.04.2018г.

 

 


 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 02 Март 2018г. 14:45ч.

Уважаеми съграждани, ел.захранването в сградата на Община Пещера вече е възстановено.

Извиняваме се за създаденото неудобство!

 

 

 

 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 02 Март 2018г. 11:12ч.

Уважаеми съграждани, поради възникнал авариен проблем в ел.захранването  в сградата на Община Пещера днес 02.03.2018г. ще бъде спряно ел.захранването.

Поради създалата се ситуация обслужването на гражданите ще бъде възпрепятствано до отстраняване на проблема и възстановяване на ел.захранването в сградата.

Извиняваме се за създаденото неудобство!

 
Уведомление Печат Е-поща
Сряда, 28 Февруари 2018г. 10:30ч.

Уведомление за инвестиционно намерение от "Грийнбърн" ЕООД. Извършване на дейности с отпадъци.

Attachments:
Download this file (Уведомление.PDF)Уведомление.PDF[ ]2495 Kb
 
ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Четвъртък, 22 Февруари 2018г. 09:03ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 02. 2018 г. / ВТОРНИК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216