Събота, 21 Яну 2017
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Обявление Печат Е-поща
Петък, 20 Януари 2017г. 17:12ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2,АЛ.4 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.(Приет с Решение №389/30.09.2009 г. от Общински Съвет – Пещера и изменен с Решение №175/31,07.2012г. и Решение №347/29,03,2013г.Решение 616/14.05.2014 г Решение 845/12.06.2015 г Решение 880/18.08.2015 г

Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.
1. Причини, които налагат приемането:
В глава ІІІ,чл.7,ал1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера е регламентирано щатното разписание и структура на предприятието.
Предвижда се да бъде допълнително разкрити 1 щатна бройка в звено „Поддържане на общинската инфраструктура и обекти общинска собственост”,а именно - „Работник поддръжка на улично осветление” 3 щатни бройки в дейност „Чистота“
Предвижда се да бъде разкрита нова дейност 878 „ Приюти за безстопанствени животни“ с 1 щатна бройка „Общ работник „

Причината за настоящото предложение са :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 20 Януари 2017г. 14:31ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ОСЕМНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    26. 01.2017г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Уведомление Печат Е-поща
Сряда, 18 Януари 2017г. 14:10ч.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във  връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул. „Дойранска епопея“ №17

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение на ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

Реконструкция и рехабилитация на следните улици:

1. Реконструкция на ул. “Иван Вазов“ от о.т.313 до о.т.338 и на ул. ”Изгрев“ от о.т.148 до о.т.312 – гр. Пещера.;

2. Реконструкция на ул. "Стефан Кънчев" – гр. Пещера.

3.Реконструкция на ул. "Георги Кьосеиванов" – гр. Пещера

4. Рехабилитация на ул. "Знаме на мира" - с. Кап. Димитриево

и изграждане на продължение на ул. “Стефан Караджа“ от о.т.298 до о.т.249 между кв.27 и кв.80 и от о.т.253,298б,254 между кв.27 и кв.30в – гр. Пещера“

Attachments:
Download this file (УВЕДОМЛ.-прик. файл.doc)Уведомление[ ]119 Kb
 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 16 Януари 2017г. 11:12ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за запазване на съществуваща жилищна сграда, с възможност за пристрояване от север, запад и изток в УПИ VІІ-616 в кв. 27 по плана на с.Радилово и се установи свързано застрояване с УПИ VІ-616. Определя се устройствена зона „Жм” с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 10 Януари 2017г. 13:54ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от 11.01.2017г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на „БИОВЕТ“ АД: „Планирано изграждане на лаборатория за готови лекарствени средства и филтрационно отделение“.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища в указания срок, всеки работен ден от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.

 
Уведомление Печат Е-поща
Вторник, 10 Януари 2017г. 13:53ч.

Уведомление за инвестиционно предложение

I. Информация за контакт с възложителя:

Биовет АД, Пещера, ул."Петър Раков"№ 39, БУЛСТАТ 112029879

Пълен пощенски адрес.

4550 Пещера, ул."Петър Раков"№ 39

тел. 0350 6 56 19, факс 0350 6 56 07, e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Лице за контакти: Иван Златев, тел. 0350 6 56 34 (395), e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

II. Резюме на инвестиционното предложение.

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 10 Януари 2017г. 11:49ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 5/03.01.2016 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на поземлен имот пл. № 170002 /УПИ ІІ-000017, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност / и поземлен имот 1700003 /УПИ ІІІ-000017, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност/ и разделяне на по два урегулирани поземлени имоти в УПИ ІІ-170002, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност и УПИ ІІІ-170003, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност, като се обособят четири урегулирани поземлени имоти за сметка на УПИ ІІ-000017, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност се образуват УПИ ІІ-1700002, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност и УПИ VІІ-170002, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност, а за сметка на УПИ ІІІ-00017, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност се образуват УПИ ІІІ-170003, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност и УПИ VІІІ-170003, за производствена, с предвиждане на ниско свободно застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 09 Януари 2017г. 15:16ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 4/03.01.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР, с който се измества регулационната линия на урбанизираната територия на гр.Пещера по северозападните имотни граници на поземлен имот с идентификатор 56277.503.32, за който са отредени УПИ І и УПИ ІІ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.1, за който е отреден УПИ ІІІ по КККР на гр.Пещера и по югоизточната имотна граница на поземлен имот с идентификатор 56277.503.1, за който е отреден УПИ ІІІ, кв. 123а.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216