Неделя, 28 Май 2017
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

   Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Съобщение ФОЛКЛОРЕН СЪБОР Печат Е-поща
Петък, 26 Май 2017г. 11:00ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ОРГАНИЗИРА
ВТОРИ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО„СВ. КОНСТАНТИН” 2017 Г.
СЪБОРЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 - 30 ЮЛИ 2017Г. НА ЛЕТОВИЩЕ СВ.КОНСТАНТИН ( 21 КМ ОТ ГР. ПЕЩЕРА). ЦЕЛТА Е СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ, ТАНЦОВ И ПЕВЧЕСКИ ФОЛКЛОР.

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 26 Май 2017г. 08:16ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-303, „безвредно производство, търговия и услуги“, съставляван от поземлен имот с идентификатор 56277.501.826 по КККР на гр.Пещера с цел обособяване на два нови УПИ ХХ-826, „безвредно производство, търговия и услуги“ и УПИ ХХІ-826, „безвредно производство, търговия и услуги“, кв. 28. Определя се устройствена зона – Пп /предимно производствена/ със свободно застрояване. При изготвяне на проекта да се спазват изискванията на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 26 Май 2017г. 07:15ч.

Публикувано на :   26 май   2017г., петък

Валидно до:17,30ч., 09юни 2017г., петък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1. ТЕХНОКОМ ЕООД

гр.Пещера

ул. Георги Кьосеиванов №19

Данък

МПС

Такса битови отпадъци

АУЗД №050-1/

15.11.2016г.

ОРГАН ПО

                                             ПРИХОДИТЕ      ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 26.05.2017г.

Дата на сваляне :   09.06.2017г.

 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 25 Май 2017г. 12:56ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 05. 2017 г. / СРЯДА / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 22 Май 2017г. 13:35ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ 11-500 и УПИ Ш-500 в един УПИ Н-500 и установяване на свързано ниско жилищно застрояване в УПИ 1-499 и УПИ П-500, с възможност за пристрояване на съществуваща жилищна сграда в УПИ Н-500 в кв. 59 по плана на с.Радилово. Определя се устройствена зона „Жм” с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 19 Май 2017г. 14:31ч.

Протокол за извършено разпределение за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

Attachments:
Download this file (Protokol.pdf)Протокол[ ]4019 Kb
 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 17 Май 2017г. 12:25ч.

Решение № РК -07-ЕО/2017г. на РИОСВ- паЗАРДЖИК ЗА ПРЕЦЕНЯване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Attachments:
Download this file (Решение ЕО.pdf)Решение ЕО.pdf[ ]257 Kb
 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 15 Май 2017г. 14:00ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и

прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно изготвения Проект за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера .

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 10 Май 2017г. 14:23ч.

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери и сержанти, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ за времето от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. в Национален военен университет „Васил Левски”

Attachments:
Download this file (20170502_Obyava_vakantni_NVU.pdf)Обява[ ]246 Kb
 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 10 Май 2017г. 14:22ч.

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г.
във военно формирование 22240 - Сливен

Attachments:
Download this file (Обява СВ.pdf)Обява СВ.pdf[ ]233 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216