Събота, 22 Юли 2017
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

   Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ДВАДЕСEТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Петък, 21 Юли 2017г. 12:32ч.

     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера , д-р Цветана Лепарова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ПЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 07. 2017 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 18 Юли 2017г. 15:31ч.

ВТОРИ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „СВЕТИ КОНСТАНТИН 2017“

ГРАФИК

Attachments:
Download this file (ВТОРИ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР 1.docx)ГРАФИК[ ]49 Kb
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 11 Юли 2017г. 15:43ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

                   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 471/05.07.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна предназначението на УПИ ХVІ-Жилищно строителство, офиси и КОО, кв. 21 (поземлен имот с идентификатор 56277.501.172 и поземлен имот с идентификатор 56277.501.173 по КККР на гр.Пещера) в УПИ ХVІ-За производство на матраци и търговия. Определя се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ при спазване устройствените показатели на застрояване, изискващи се в Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

                   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 11 Юли 2017г. 12:22ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

В основание Заповед № 477/07.07.2017г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –

ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки“по трудово правоотношение

 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 10 Юли 2017г. 12:41ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 472/05.07.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ ІV-174, кв. 16 по ПУП на с.Радилово в УПИ ІV-174, “Жилищно строителство и работилница за обувки” с допълващо застрояване и се предвижда ново допълващо застрояване в УПИ ІІІ-176 в кв. 16 по плана на с.Радилово. Определя се устройствена зона „Жм” с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Прессъобщение Печат Е-поща
Понеделник, 10 Юли 2017г. 07:41ч.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Нови потребители проект “Заедно

          Община Пещера реализира на проект “Заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”. Считано от 03.05.2016 г. на територията на общината, се предоставя социалната услуга „Личен асистент”.

            Към 30.06.2017 година по проект „Заедно“ има реализирани икономии, което предоставя възможност да бъдат сключени договори с нови потребители. Във връзка с това от началото на месец юли 2017 година, социалната услуга се предоставя на 12 нови потребители, включени в резервния списък по проекта. Осигурена е заетост на 9 нови лични асистенти.

            Към 06.07.2017 година, капацитетът на услугата е 72 места.

            От началото на проекта до 06.07.2017 г. броят на потребителите ползвали услугата “Личен асистент” е 90, от които 12 са деца. Осигурена е заетост на 79 лични асистенти.

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 10 Юли 2017г. 07:40ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 469/05.07.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ ІІ-500 и УПИ ІІІ-500 в един УПИ ІІ-500 и установяване на свързано ниско жилищно застрояване в УПИ І-499 и УПИ ІІ-500, с възможност за пристрояване на съществуваща жилищна сграда в УПИ ІІ-500 в кв. 59 по плана на с.Радилово. Определя се устройствена зона „Жм” с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 10 Юли 2017г. 07:40ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 470/05.07.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията между поземлен имот с идентификатор 56277.502.245 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІІІ-523/ и поземлен имот с идентификатор 56277.502.254 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІ-532/ по новозаснети имотни граници, кв. 65.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Заповед Печат Е-поща
Понеделник, 10 Юли 2017г. 07:29ч.

ЗАПОВЕД

№ 466

Гр.Пещера 04.07.2017 г.

            Във връзка с Писмо вх.№24-40-6/27.06.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Пазарджик относно настъпил етап на „восъчна зрялост” на посевите, засети с житни култури към 22.06.2017 г., на основание чл.4, ал.4 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216