Неделя, 22 Юли 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

test

 iLoveBulgaria logo1 

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


ТРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Петък, 20 Юли 2018г. 09:24ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ОСМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 07. 2018 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 18 Юли 2018г. 15:18ч.

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от19.07.2018г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО СМЕТИЩЕ'' ОБЩИНА ПЕЩЕРА.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден в указания срок от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.

Attachments:
Download this file (PRILОJENIE 2-3 (1).docx)Приложение 2-3[ ]3011 Kb
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 17 Юли 2018г. 10:15ч.

 

    Община Пещера обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 480/16.07.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на част от ул.“Оборище“, поземлен имот с идентификатор 56277.501.9606 по КККР на гр.Пещера, като за негова сметка се обособи новопроектиран УПИ І-832, търговия и услуги с площ от 65,00 кв.м. В плана за застрояване се предвижда запазване на съществуващите изградени едноетажни сгради в новопроектирания УПИ І-832, търговия и услуги, като им се дава траен градоустройствен статут.Определя се зона „Оо” /обществено обслужване/, с устройствени

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 17 Юли 2018г. 10:11ч.

 

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 481/16.07.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за актуализиране на съществуващата улична регулация за обект: „Кръстовище, образувано от ул.“Хан Пресиян“, ул.“Сокола“ и ул.“Георги Зафиров“, засягащо участъка от

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 13 Юли 2018г. 16:28ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на поземлен имот с идентификатор 56277.4.624 по КККР на гр. Пещера и поземлен имот с идентификатор 56277.4.625 по КККР на гр.Пещера и промяна на съществуващи УПИ І-4.624, за ел. подстанция и УПИ ІІ-4.625, за енергийни и технически съоръжения в новопроектирани УПИ І-4.653, за ел. подстанция и енергийни съоръжения и УПИ ІІ-4.654, за складова и производствена дейност, кв. 164а. За новопроектираните УПИ І-4.653, за ел. подстанция и енергийни съоръжения и УПИ ІІ-4.654, за складова и производствена дейност се предвижда средно свободно застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. За новопроектирания УПИ ІІ-4.654, за складова и производствена дейност е предвидена нова самостоятелна отбивка от републиканския път ІІІ-377 за Брацигово
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Уведомление Печат Е-поща
Петък, 13 Юли 2018г. 10:38ч.

за инвестиционно предложение: „Реконструкция на обществен парк в ПИ 56277.502.1144,  по кадастралната карта на територията на   гр. Пещера”

Продължение...
 
Уведомление Печат Е-поща
Петък, 13 Юли 2018г. 10:36ч.

за инвестиционно предложение: Изграждане и оборудване на мини футболно игрище в ПГХВТ „Атанас Ченгелев" - гр. Пещера

 

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 12 Юли 2018г. 12:08ч.

за класирани кандидати в конкурсна процедура за длъжностите,  определени в  Заповед №452/02.07.2018г.  на Кмета на Община Пещера, във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОР001-2.010-0758-С01/12.06.2018 г. за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост,  социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера”, финансиран по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 11 Юли 2018г. 12:25ч.

Съобщение за допуснати и недопуснати кандидати в конкурсна процедура във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера”, процедура BG05M9ОР001-2.010„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“.

 

Продължение...
 
Уведомление Печат Е-поща
Вторник, 10 Юли 2018г. 15:57ч.

за инвестиционно предложение „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО СМЕТИЩЕ" ОБЩИНА ПЕЩЕРА.

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216