Сряда, 20 Юни 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за действия при бедствия, аварии и катастрофи - ІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ГРАЖДАНИТЕ
НАРЕДБА за действия при бедствия, аварии и катастрофи - ІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ГРАЖДАНИТЕ Печат Е-поща
Съдържание
НАРЕДБА за действия при бедствия, аварии и катастрофи
І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ГРАЖДАНИТЕ
ІІІ.АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
ІV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
V.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Всички страници

ІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ГРАЖДАНИТЕ

 

Чл.3./1/.Кметът на общината и кметовете на населените места със свои заповеди определят състава на Постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

/2/.Задължават се собствениците и /или/ управителите на търговските дружества, развиващи производствена и търговска дейност на територията на Община Пещера да съставят със заповед комисии за защита на работниците, служителите и населението при бедствия, аварии и катастрофи.

/3/.Комисиите по ал./1/ и ал./2/ разработват и провеждат, съгласувано с Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, план за работата на комисията, мероприятия, осигуряващи изпълнението на функциите по обучение за поведение, действие и защита при бедствия, аварии и катастрофи, а така също и план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за ликвидиране последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.

Чл.4./1/.Собствениците и /или/ управителите на търговски дружества на територията на Община Пещера създават, подготвят, оборудват с налични средства и поддържат в готовност формирования за изпълнение на мероприятията по ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи.

/2/.При възникване на бедствия и аварии собствениците и /или/ управителите на търговските дружества се задължават да представят на органите за управление – Постоянната общинска комисия и кметовете по населените места формирования и техника и да участват с тях в провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при ликвидиране на последствията.

/3/.Задължават се собствениците и /или/ управителите на търговски дружества ежегодно да планират средства за превантивна дейност и провеждане на мероприятия за ликвидиране на последствията пра бедствия, аварии и катастрофи.
Чл.5./1/.Задължават се собствениците и /или/ управителите на търговски дружества, собствениците или наемателите и управителите на търговски обекти и офиси, да предприемат необходимите действия за обезопасяване, разчистване и ликвидиране на последствията след възникване на бедствия, аварии и катастрофи в прилежащите на сградите и имотите територии /тротоари, алеи, улични платна и зелени площи/.

/2/.Задължават се собствениците и /или/ управителите на супермаркети, магазини и складове за хранителни стоки да предприемат необходимите мерки за своевременно разчистване и осигуряване на свободен достъп на превозни средства и граждани до местата за снабдяване и търговия с хранителни стоки.

/3/.Задължават се собствениците и /или/ управителите на аптеки и аптечни складове да предприемат необходимите мерки за своевременно разчистване и осигуряване на свободен достъп на превозни средства и граждани до местата за снабдяване и търговия с лекарствени средства.

/4/.Задължават се председателите на домсъветите в жилищните квартали и гражданите, живеещи в самостоятелни къщи да организират и предприемат необходимите мерки за обезопасяване, разчистване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи на прилежащите към сградите и дворовете територии /тротоари, алеи, тревни площи/.

/5/.Задължават се председатели на домсъвети в жилищните кооперации и гражданите живеещи в самостоятелни къщи да предприемат необходимите действия за снабдяване и оборудване с необходимия инвентар /кофи, лопати, гребла за почистване и др./ за участие в ликвидирането на последствията при БАК.

Чл.6.При обявяване на “Бедствено положение” със заповед на Кмета на общината, се забранява движението на превозни средства по указаните в заповедта участъци и райони на общината, с цел осигуряване приоритетно движение на МПС със специален режим на движение, специализирани машини и техника и превозни средства за снабдяване с хранителни продукти и медикаменти.

Чл.7./1/.Задължава се Секретаря на Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи при получаване на предупреждение от Областната дирекция “Гражданска защита” или ДА “Гражданска защита” – София, за възможни неблагоприятни атмосферни и техногенни условия, застрашаващи живота и здравето на населението, незабавно да уведомява членовете на Постоянната общинска комисия, органите на МВР, управителите на общинските дружества /ВКС - ЕООД, ИСП - ЕООД / и собствениците и /или/ управителите на търговските дружества /Електроразпределение, БТК-АД, Районна пътна служба и всички останали/, имащи отношение към действията за защита на гражданите.

/2/.Задължават се управителите на общинските търговски дружества /ВКС - ЕООД, ИСП - ЕООД, Електроразпределение, БТК-АД, “Група за охрана на обществения ред”- РУ на МВР гр.Пещера, при получаване на предупреждение за предстоящи възможни неблагоприятни атмосферни и техногенни условия, да подготвят и приведат в готовност аварийно-ремонтните си групи и екипи за незабавна реакция при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.Непосредствено след получаване на предупреждението, същите писмено да информират председателя или секретаря на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи за предприетите мерки и за готовността на аварийните групи и екипите.

/3/.Задължават се собствениците и /или/ управителите на търговски дружества, които са в договорни отношения с Община Пещера относно изграждане и поддържане на обекти и инфраструктура на територията на общината, до два часа след обявяване на “Бедствено положение” да предоставят наличната си техника и средства ведно с обслужващия персонал, в подчинение на Постоянната общинска комисия за извършване на спасителни и аварийно-възстановителни дейности.

/4/.При обявяване на “Бедствено положение” и привличане на допълнителни сили и техника, кметът на общината издава заповед за назначаване на комисии за контрол на разходите средства от фирмите, участващи в ликвидирането на последствията от бедствия, аварии и катастрофи./по обем и видове дейности/.

  


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216