Неделя, 23 Сеп 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Обявление
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

test

 iLoveBulgaria logo1 

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 02 Октомври 2017г. 08:24ч.

СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ

КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

1606, София, бул. „Генерал Тотлебен”, № 34, тел. 02/9223100

Рег. № 3 СВ - 7490 /19.09.2017г.

Екз. единствен

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от 05.02.2018г. до 16.02.2018г.

във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони

Смолян, Благоевград, Враца, Асеновград, Ямбол и София.

1. Със заповед № ОХ-978/12.09.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 188 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

1.1. Във в. ф. 28330 – Смолян, 73 длъжности съгласно Приложение № 1.

1.2. В гарнизони Благоевград и Враца, 60 длъжности съгласно              Приложение № 2.

1.3. Във в. ф. 24490 - Асеновград, 20 длъжности съгласно                 Приложение №3.

1.4. Във в. ф. 54100 - Ямбол, 15 длъжности съгласно Приложение № 4.

1.5. Във в. ф. 28610 - София, 20 длъжности съгласно Приложение № 5.

2. До 07.11.2017г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) заявление до:

2.1. Командира на в.ф. 28330 - Смолян за длъжностите по т. 1.1.

2.2. Командира на в.ф. 26400 - Благоевград за длъжностите по т. 1.2.

2.3. Командира на в.ф. 24490 - Асеновград за длъжностите от т. 1.3.

2.4. Командира на в.ф. 54100 - Ямбол за длъжностите от т. 1.4.

2.5. Командира на в.ф. 28610 - София за длъжностите от т. 1.5.

3. Към заявлението по т. 2, кандидатите да приложат:

3.1.автобиография;

3.2.копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

3.3.копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);

3.4.свидетелство за съдимост;

3.5.декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от ЗОВСРБ;

3.6.декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова);

3.7.съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);

3.8.удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);

3.9.удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

3.10.експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА). При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение, кандидатите да представят лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус и медицинско удостоверение от психодиспансер;

3.11.копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);

3.12.копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ));

3.13.други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове за военноотчетната специалност, за владеене на английски език по STANAG 6001 и др.).

4. Кандидатите да попълват заявленията четливо (с печатни букви), като задължително да посочват адрес за кореспонденция, телефон и e-mail..

Подаването на заявление за участие в конкурса, с приложените документи от т. 3.1. до т. 3.7. и т. 3.12. да се извършва лично от всеки кандидат в структурите на ЦВО.

5. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности само от едно приложение.

6. До 05.01.2018 г. структурите на ЦВО изпращат до командирите по         т. 2 заявленията на кандидатите.

За тези кандидати, които са били на военна служба, да бъде посочено еднозначно в съответното удостоверение, издадено от структурата на ЦВО, където се водят на военен отчет, основанието за освобождаване от военна служба.

7. Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяването на конкурса, за длъжностни лица отговорни за провеждането му са определени командирите на военни формирования посочени в т. 2, за длъжностите по съответните приложения от т. 2.1. до т. 2.5.

8.Конкурсите ще се проведат за времетоот 05.02.2018г. до 16.02.2018г.,както следва:

8.1. За длъжностите от Приложение № 1 във в. ф. 28330 – Смолян.

8.2. За длъжностите от Приложение № 2 както следва:

8.2.1. От гарнизон Благоевград във в.ф. 26400 – Благоевград.

8.2.2. От гарнизон Враца във в.ф. 54990 – Враца.

8.3. За длъжностите от Приложение № 3 във в. ф. 24490 – Асеновград.

8.4. За длъжностите от Приложение № 4 във в. ф. 54100 – Ямбол.

8.5. За длъжностите от Приложение № 5 във в. ф. 28610 – София.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса на посочения от тях адрес за кореспонденция или е-mail.

9. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата.

9.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м) и издръжливост (крос 1000 м) по нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България, съгласно Приложение № 6.

9.2. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност до 60 минути.

10. Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен норматив или съответния брой точки на теста за обща култура, равняващ се на оценка „Слаб” („Неудовлетворителен”), отпада от конкурса и не се класира.

11. Кандидат, който не се яви на събеседването отпада от конкурса.

12. Кандидат за който до деня за явяването му на изпита, във военното формирование не е получен протокола с оценка „психологично пригоден за приемане на военна служба”, издаден от Центъра по психично здраве и превенция към ВМА, не се допуска до участие в конкурса.

13. Балът за класиране на кандидатите се формира като сума от:

13.1. Получените точки на изпита по физическа подготовка;

13.2. Получените точки на теста за обща култура;

13.3. Оценката от дипломата за средно или по-високо образование, която е по-благоприятна за кандидата, умножена по две и закръглена до цяло число;

13.4. Пет точки за притежавано висше образование;

13.5. Пет точки за кандидати, които са били на военна служба и не са освобождавани поради налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”;

13.6. По пет точки за всяка притежавана военноотчетната специалност, което се удостоверява с документ (свидетелство, удостоверение, диплома) за завършено обучение;

13.7. Точки за притежавано удостоверение за владеене на английски език съгласно STANAG 6001 на НАТО, както следва:

   * за ниво 1-1-1-1 - десет точки;

   * за ниво между 1 и 2 - петнадесет точки;

   * за ниво 2-2-2-2 и по-високо - двадесет точки.

14. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България при равен бал на по - предно място се класира кандидата, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв.

15. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.

16. Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 години в т. 15 се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

16.1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

16.2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

Кандидатите доказват обстоятелствата по т. 16.1. и 16.2. с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

17. Некласирани кандидати имат право на жалба пред длъжностните лица отговорни за провеждане на конкурсите, посочени в т. 7 в седем дневен срок от уведомяването им.

18. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати, засегнати от съответните жалби се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, които са:

18.1. Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата.

18.2. Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на жалбата.

19. Телефони за контакт и информация относно конкурса:

19.1.За длъжностите от Приложение № 1 във в. ф. 28330 – Смолян(0301) 63071.

19.2.За длъжностите от Приложение № 2 както следва:

19.2.1 във в.ф. 26400 – Благоевград(073) 88 51 09.

19.2.2. във в.ф. 54990 – Враца(092) 62 02 81.

19.3. За длъжностите от Приложение № 3 във в. ф. 24490 – Асеновград, (0331) 67779.

19.4. За длъжностите от Приложение № 4 във в. ф. 54100 – Ямбол,          (046) 66 19 95 /вътр. 47360/.

19.5. За длъжностите от Приложение № 5 във в. ф. 28610 – София,          (02) 92 28 410.

20. Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяване на конкурса, началникът на ЦВО организира чрез подчинените му структури:

20.1. Информирането на кандидатите за приемане на военна служба, относно реда и условията за издаване на експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба и протокол от оценката на психологичната пригодност на кандидатите за военна служба от ВМА.

20.2. Изпращането на кандидатите, подали заявление до ВМА за установяване годността им за военна служба от ЦВМК – София или в структурите към нея, както и установяване на психологичната им пригодност от Центъра по психично здраве и превенция. При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение за установяване годността им за военна служба, кандидатите представят документите, посочени в чл. 21 на Наредба № Н-4/18.02.2013 г. за военномедицинска експертиза.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1, Списък на вакантни длъжности за войници в 101-ви алпийски полк – Смолян, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, от 2 (два) листа.

2. Приложение № 2, Списък на вакантни длъжности за войници от военни формирования 54060 – Благоевград и 54990 – Враца, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, от 3 (`три) листа.

3. Приложение № 3, Списък на вакантни длъжности за войници в 4-ти артилерийски полк - Асеновград, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, от 1 (един) лист.

4. Приложение № 4, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54100 – Ямбол, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, от 1 (един) лист.

5. Приложение № 5, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 – София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, от 1 (един) лист.

6. Приложение № 6 - Нормативи за изпита по физическа подготовка от 8 (осем) листа.

КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР                                    МИХАИЛ ПОПОВ

                                                                                    ___.09.2017 г.

Отпечатано в екземпляр единствен за в. ф. 22450 – София, СД „ЛС-13”      

Размножено в 9 /девет/ копия, изпратени по разчет

ИЗГОТВИЛ:

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ЛИЧЕН СЪСТАВ” – КСВ

ПОЛКОВНИК                                             ДИМИТЪР НИКИФОРОВ

                                                                       ___.09. 2017 г.

ОТПЕЧАТАЛ И ИЗГОТВИЛ РАЗЧЕТА:

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ОКОМПЛЕКТОВАНЕ С ЛИЧЕН СЪСТАВ”

В ОТДЕЛ „ЛИЧЕН СЪСТАВ” – КСВ

ПОЛКОВНИК                                                         ЕВГЕНИ СЪБЕВ

                                                                                   ___.09. 2017 г.

Разчет за изпращане:

Копие № 1 – за в. ф. 28330 - Смолян
Копие № 2 – за в. ф. 26400 - Благоевград
Копие № 3 – за в. ф. 54990 - Враца
Копие № 4 – за в. ф. 24490 - Асеновград
Копие № 5 – за в. ф. 24150 – Стара Загора
Копие № 6 – за в. ф. 54100 – Ямбол
Копие № 7– за в. ф. 28610 – София
Копие № 8 – за Централно военно окръжие
Копие № 9 – за Дирекция „Връзки с обществеността” – МО
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216