Обявление Печат
Вторник, 07 Ноември 2017г. 17:20ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №778/06.11.2017г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПР за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 по КККР на гр.Пещера, частна държавна собственост /ПИ № 230111/ в местност „Дъното“ в УПИ ІІ-гараж-работилница с площ от 267.00 кв.м. за определяне на прилежащ терен към съществуваща масивна едноетажна сграда гараж-работилница с площ от 77 кв.м. с идентификатор 56277.1.1508.3 по КККР на гр.Пещера.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.