Обявление Печат
Вторник, 07 Ноември 2017г. 17:23ч.

Община Пещера, обл.Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №781/06.11.2017г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ и РУП за изменение на регулацията между поземлен имот с идентификатор 56277.504.212 /УПИ VІІІ-1580/ и поземлен имот с идентификатор 56277.504.207 /УПИ І-1580/, поземлен имот с идентификатор 56277.504.212 /УПИ VІІІ-1580/ и поземлен имот с идентификатор 56277.504.215 /УПИ VІ-ГНС/, поземлен имот с идентификатор 56277.504.212 /УПИ VІІІ-1580/ и поземлен имот с идентификатор 56277.504.208 /УПИ VІІ-Резервен терен/, като регулационните линии съвпадат с имотните граници на имот с идентификатор 56277.504.212 по КККР на гр.Пещера /УПИ VІІІ-1580/. Предвижда се свързано застрояване между поземлен имот с идентификатор 56277.504.212 /УПИ VІІІ-1580/, поземлен имот с идентификатор 56277.504.215 /УПИ VІ-ГНС/ и поземлен имот с идентификатор 56277.504.213 /УПИ V-ГНС/ по КККР на гр.Пещера, като се дава възможност за пристрояване и надстрояване между поземлен имот с идентификатор 56277.504.212 /УПИ VІІІ-1580/ и поземлен имот с идентификатор 56277.504.215 /УПИ VІ-ГНС/ по КККР на гр.Пещера, кв. 175. Определя се устройствена зона - Жм / жилищно строителство ниско етажно застрояване/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.