Съобщение Печат
Сряда, 01 Ноември 2017г. 16:03ч.

Приключи предоставянето на услугата „Личен асистент“ по проект “Заедно”

            На 01.11.2017 г. в Община Пещера приключиха дейностите по предоставяне на социалната услуга “Личен асистент”по проект № BG05М9OP001-2.002-0119-С001„Заедно”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”.

            На територията на общината, в периода 03.05.2016 г. – 31.10.2017 г., се предоставяше социалната услуга „Личен асистент”.

            Потребители на социалната услуга бяха:

  1. Лица с увреждания /включително деца с увреждания/;
  2. Лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

            По проекта в Община Пещера са подадени 149 заявления за ползване на услугата и 130 заявления за предоставяне на услугата “Личен асистент”.

                        В рамките на проекта е осигурена заетост на 79 лични асистенти. Броят на потребителите ползвали услугата “Личен асистент” е 91, от които 12 деца.