Общински план за развитие на Община Пещера за периода 2014-2020г. Печат

Общински план за развитие на Община Пещера за периода 2014 -2020г.

Решение № 642 на Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 15.07.2014г., Протокол № 48.

Методология за мониторинг и контрол на прилаганите политики и стратегически документи от общинската администрация и Общинския план за развитие на Община Пещера за периода 2014-2020 г.

Решение № 643 на Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 15.07.2014г., Протокол № 48.

Вътрешни правила и процедури, инструкции за изпълнението на местни политики и Общинския план за развитие на Община Пещера за периода 2014-2020 г.

Решение № 643 на Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 15.07.2014г., Протокол № 48.