ОБЩИНА ПЕЩЕРА


на основание чл.10, ал.1 от Наредбата за данните подлежащи на вписване в публичните регистри за процеса на приватизация и следприватизационен контрол
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР - ПАРТИДА "В"приватизирани обособени части от търговски дружества с общинско участие


№ по ред Наименование,местонахождение, адрес на обекта на приватизация, дружество, от което е обособената част Решение на ОС, бр.ДВ Размер на идеални части при съсобственост върху обекти и реално възстановяване на обекти Концесионни решения и договори Решения по чл5,ал.2 ЗПСК Приватизация чрез публично оповестен конкурс Приватизация чрез публичен търг Номер и дата на решението за разваляне на приватизационния договор
Решение на ОС, бр.ДВ Решение за определяне на участниците,които се допускат до заключителен етап Основни параметри на офертите на участниците в конкурса и крайно класиране Решение за определяне на спечелилия Описание на договора, купувача, цена, срок, схема на плащане, договорена инвестиционна програма и брой работни места Дата на прехвърляне правото на собственост Решение на ОС, брой ДВ Дата на провеждане на търга, начална цена, крайно класиране Описание на договора, купувача, цена, срок и схема на плащане Дата на прехвърляне правото на собственост
1. Четкарски цех, парцел І, кв.120,гр.Пещера-обос.част от "ЧИКО" ЕООД Решение на ОС №39/96г., ДВ бр.28/96г. няма няма няма


2. Цех за амбалаж с.Розово-обос.част от "ЧИКО" ЕООД Решение на ОС №38/96г., ДВ бр.28/96г. няма няма няма


3. Четкарски цех, парцел ІІ, кв.120,гр.Пещера-обос. Част от "ЧИКО" ЕООД Решение на ОС №39/96г., ДВ бр.28/96г. няма няма няма


4. Склад "Хале за фураж"-обос.част от"АСО" ЕООД, гр.Пещера Решение на ОС №58/96г., ДВ бр.39/96г. няма няма няма


5. Хигиенна баня-гр.Пещера Решение на ОС №10/95г., ДВ бр.28/96г. няма няма няма


6. Кухненски блок в партерен етаж на жил.сграда, кв.79, парцел ІІІ-788, гр.Пещера Решение на ОС №94/96г., в-к "Труд" от 10.10.96г., ДВ бр.106/96г. няма няма няма


7. Столова в партерен етаж на жил.сграда, кв.79, парцел ІІІ-788, гр.Пещера Решение на ОС №94/96г., в-к "Труд" от 10.10.96г., ДВ бр.106/96г. няма няма няма


8. Магазин в сутерен на жил.сграда, кв.79, парцел ІІІ-788, гр.Пещера Решение на ОС №68/96г., няма няма няма


9. Едноетажна масивна сграда, кв.13, парцел VІІ-2765, гр.Пещера Решение на ОС №120/96г., ДВ бр.106/96г. няма няма няма


10. Едноетажна масивна сграда, кв.167, парцел VІІ, гр.Пещера Решение на ОС №120/96г., ДВ бр.106/96г. няма няма няма


11. Недовършена сграда-до ж.п.гара гр.Брацигово Решение на ОС №120/96г., ДВ бр.106/96г. няма няма няма


12. Едноетажна масивна сграда с ОПС, парцел І, кв.175, гр.Пещера Решение на ОС №226/96г., ДВ бр.68/96г. няма няма няма


13. Павилион метална конструкция, кв.17, парцел 2167, гр.Пещера Решение на ОС №184/97г. ДВ бр.51/97г. няма няма няма


14. Двуетажна полумасивна сграда в землището на гр.Пещера Решение на ОС №184/97г., ДВ бр.51/97г. няма няма няма


15. Метален павилион, парцел ІІІ, кв.191А, гр.Пещера Решение на ОС №184/97г., ДВ бр.51/97г. няма няма няма


16. Едноетажна сграда с масивна конструкция, кв.80, пл.№840, гр.Пещера Решение на ОС №184/97г., ДВ бр.51/97г. няма няма няма


17. Дървен склад, кв.81, парцел І-ЖП, гр.Пещера Решение на ОС №205/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма


18. Бивша авторемонтна работилница, кв.81, парцел V, гр.Пещера Решение на ОС №205/97г. ДВ 55/97г. няма няма няма


19. Бивша административна сграда на МКП"Търговия и изкупуване", кв.81 парцел ІV, гр.Пещера Решение на ОС №205/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма


20. Магазин към трафопост, кв.74, парцел І, гр.Пещера Решение на ОС №205/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма


21. Метален павилион, парцел ХІІ, кв.10, гр.Пещера Решение на ОС №226/97г., ДВ бр.68/97г. няма няма няма


22. Двуетажна полумасивна сграда вила в местн."Дъното", язовир Батак Решение на ОС №85/96г., в-к "Дума", бр.164/96г. няма няма няма


23. Бунгало №1 в местн."Дъното"-язовир Батак Решение на ОС №85/96г., в-к "Дума", бр.164/96г. няма няма няма


24. Бунгало №2 в местн."Дъното"-язовир Батак Решение на ОС №85/96г. В-к "Дума" бр.164/96г. няма няма няма


25. Бунгало №3-местн."Дъното", язовир Батак Решение на ОС №85/96г. В-к "Дума" бр.164/96г. няма няма няма


26. Цех "Дограма и детйли"-обос.част от "ЧИКО" ЕООД, гр.Пещера Решение на ОС №204/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма


27. Цветарник извън регулацията на гр.Пещера Решение на ОС №204/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма


28. Бетонов център-обос.част от ЧИКО ЕООД, гр.Пещера Решение на ОС №204/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма

Решение на ОС №201/97г., ДВ 55/97г. 01.08.97г., 9756000лв. Валентина Костадинова Атанасова и Диан Костадинов Христев, 8163780лв., платена при подписване на договора

29. Едноетажна сграда с метална к-ция, бивша "Шивалня", извън регулацията на гр.Пещера-обос.част от "АСО" ЕООд Решение на ОС №201/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма

Решение на ОС №201/97г., ДВ 55/97г. 28.10.98г., 21000000лв. Щерю Стоичков Апостолов, 22260000лв., платени при подписване на договора

30. Склад до Административна сграда - обос.част от "АСО" ЕООД, гр.Пещера Решение на ОС №201/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма

Решение на ОС №201/97г., ДВ 55/97г. 28.10.97г., 11800000лв. "ГУДЕКС" ОД, гр.Пловдив, 12154000, при подписване на договора

31. Метален склад №1 и склад до ГСМ-обос.част от "АСО" ЕООД, гр.Пещера Решение на ОС №201/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма

Решение на ОС №201/97г., ДВ 55/97г. 28.10.97г., 5000000лв. ГУДЕКС ООД, Пловдив, 5150000лв., при подписване на договора

32. Магазин до ловно-рибарско дружество, ул."Петър Раков"18, гр.Пещера Решение на ОС №206/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма


33. Едноетана масивна сграда, бивш склад за хранителни стоки-обос.част от МКП "Търговия и изкупуване", кв.81, парцел ІІІ, гр.Пещера Решение на ОС №207/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма

Решение на ОС №226/97г., ДВ 68/97г. 25.09.97г., 30104000лв. ЕФ "Гудов и син", гр.Пещера, 30104000лв., при подписване на договора

34. Едноетажна масивна сграда, бивш склад за ел.материали, кв.81, парцел VІІІ, гр.Пещера-обос.част от МКП "Търговия и изкупуване" Решение на ОС №207/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма

Решение на ОС №226/97г., ДВ 68/97г. 25.09.1997г., 22531000лв. "ГЕРКАНД" ООД, гр.Пещера, 22531000лв., при подписване на договора

35. Двуетажна масивна сграда, бивш склад за трикотаж, конфекция и текстил-обос.част от МКП "Търговия и изкупуване", гр.Пещера Решение на ОС №207/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма

Решение на ОС №226/97г., ДВ 68/97г. 13.10.97г., 57423000лв. "Бон марше" ЕООД, гр.Пазарджик, 57997230лв.лв., при подписване на договора 24,10.97г.
36. Едноетажна масивна сграда, бивш склад за железария и бои, кв.81, парцел VІ, гр.Пещера-обос.част от МКП "Търговия и изкупуване" Решение на ОС №207/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма


37. Едноетажна масивна сграда, бивш склад за мебели, кв.81, парцел VІІ, гр.Пещера-обос.част от МКП "Търговия и изкупуване" Решение на ОС №207/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма


38. Триетажна масивна сграда, бивш склад за децфонд и обувки-обос.част от МКП "Търговия и изкупуване", гр.Пещера, кв.81, парцел ІХ Решение на ОС №207/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма


39. Хале "Техноком"-обособена част от "Техноком" ЕООд, гр.Пещера, кв.82,, парцел VІІ-Техноком Решение на ОС №204/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма


40. Дърводелна-обос.част от "АСО" ЕООД, гр.Пещера, пл.ХІ извън регулация Решение на ОС №204/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма


41. Парцел ХІІ-АСО-извън регулацията на гр.Пещера Решение на ОС №361/98г. няма няма няма


42. Избено помещение под Художествена галерия-парцел ІІ, кв.113, гр.пещера Решение на ОС №393/98г., ДВ 76/98г. няма няма няма

Решение на ОС №393/98г., ДВ 92/98г. 20.08.98г., 12800000лв. ЕТ "М-Т-Мария Чолакова, гр.Пещера, 13440000лв., при подписване на договора

43. Кафе-клуб "Пирин"-парцел ХІІ-Търговия, кв.167, гр.Пещера Решение на ОС №393/98г., ДВ 76/98г. няма няма няма

Решение на ОС №393/98г., ДВ 92/98г. 14.08.98г., 5220000лв. Недко Николов Янчев, 9918000лв.,при подписване на договора

44. Бивши канцеларии на управлението на Общински пазар, попадащи в парцел І-Пазара, кв.129, гр.Пещера Решение на ОС №358/98г., ДВ 76/98г. няма няма няма

Решение на ОС №393/98г., ДВ 92/98г. 21.08.98г. 7070000лв. ЕТ "М-Т-Мария Чолакова, гр.Пещера, 12462500лв., при подписване на договора 03.09.98г.
45. Масивна складова клетка №2, кв.80, парцел ІV-МТС-складова база Решение на ОС №259/97г. няма няма няма

Решение на ОС №393/98г., ДВ 92/98г. 25.08.98г. 6040000лв. ЕТ"ГЕЦИ-Георги Атанасов Щерев",гр.Пещера, 14440000лв., при подписване на договора 07.09.98г.
46. Масивна складова клетка №3, кв.80, парцел ІV-МТС-складова база Решение на ОС №259/97г. няма няма няма

Решение на ОС №393/98г., ДВ 92/98г. 25.08.98г. 6040000лв. Петър Николов Петров,гр.Пещера, 5125000лв., при подписване на договора 09.09.98г.
47. Магазин на ул."Освобождение", бивша помпена станция, гр.Пещеракв.17, парцел ІІІ Решение на ОС №358/98г., ДВ 76/98г. няма няма няма

Решение на ОС №393/98г., ДВ 92/98г. 18.09.98г., 10600000лв. Тодор Иванов Тодоров, гр.Пещера, 11024000лв., при подписване на договора 29.09.98г.
48. Складове към бетонов възел-обос.част от "Инфрастройпродукт"ЕООД, гр.Пещера Решение на ОС №259/97г. няма няма няма

Решение на ОС №360/98г., ДВ 76/98г. 30.10.98г., 75000000лв. ЕТ"Делчев-ГД", гр.Пазарджик, 75000000лв., при подписване на договора

49. Дърводелска работилница, Сграда "Телбод" и недовършена сграда в кв.82 пл.ХVІ-обос.част от ТПКИ "Братя Горови", гр.Пещера Решение на ОС №182/97г., в-к "Дума" бр.206/98г. няма няма няма

Решение на ОС №182/97г., в-к "Дума" бр.206/98г. 06.10.98г., 3980500лв. ЕТ "Праматефто", гр.Пещера, 39805000лв., при подписване на договора 11.11.98г.
50. Бивша кланница, кв.82, пл.ХV, гр.Пещера Решение на ОС №182/97г., в-к "Дума" бр.206/98г. няма няма няма

Решение на ОС №182/97г., в-к "Дума" бр.206/98г. 02.10.98г., 3055500лв. Яков Стоилов Джаров, гр.Пещера, 51555000лв., при подписване на договора 11.11.98г.
51. Кухня и столова на лет."Св.Константин", кв.23, пл.№449-обос.част от "ЧИКО" ЕООД, гр.Пещера Решение на ОС №413/98г., ДВ 120/98г. няма няма няма

Решение на ОС №432/98г., ДВ 135/98г. 25.11.98г., 14000000лв. "Загора фрукт" АД, гр.Стара Загора, 14000000лв. 15.01.99г.
52. Втори и трети етаж от триетажна масивна сграда, кв.82, парцел ХVІІ, гр.Пещера Решение на ОС №412/98г., в-к "Земя" бр.199/98г. няма няма няма

Решение на ОС №453/98г., в-к "Дума" бр.283/98г. 14.01.99г., 63000000лв. Людмил Стоянов Найденов, гр.София, 63000000лв., при подписване на договора 20.01.99г.
53. Магазин 155кв.м в партерен етаж на жил.блок, кв.128, пл.ІІ, гр.Пещера Решение на ОС №451/98г., ДВ бр.147/98г. няма няма няма

Решение на ОС №466/98г., ДВ бр.3/99г. 14.01.99г., 70700000лв. "Румяна Атянясова" ЕООД, гр.Пазарджик, 70700000лв., при подписване на договора 20.01.99г.
54. Аптека на ул."Д.Горов"2а, кв.113, пл.І-Читалище,сладк. И търговия", гр.Пещера Решение на ОС №433/98г. няма няма няма

Решение на ОС №448/98г., ДВ бр.147/98г. 22.12.98г., 21800000лв. Весела Ангелова Велкова, гр.Пещера, 58800000 22.01.99г.
55. Склад в сутерена на общежитие, ул."Стефан Караджа"2а, кв.79, пл.ІІІ, пл.№788, гр.Пещера Решение на ОС №413/98г., ДВ бр.120/98г. няма няма няма

Решение на ОС №448/98г., ДВ бр.147/98г. 30.12.98г., 1336000лв. Георги Иванов Карамитрев, гр.Пещера 15.01.99г.
56. Столова-обос.част от "ЧИКО" ЕООД, гр.Пещера, кв.82, парцел VІІІ Решение на ОС №451/98г., ДВ бр.147/98г. няма няма няма

Решение на ОС №466/98г., ДВ бр.3/99г. 23.03.99г., 24000000лв. Петко Димитров Вачков, гр.Пещера, 24000000лв., при подписване на договора 02.04.99г.
57. Вила "Маша", лет."Св.константин", кв.455, пл.№23, гр.Пещера Решение на ОС №413/98г., ДВ бр.120/98г. няма няма няма

Решение на ОС №432/98г., ДВ бр.135/98г. 05.03.99г., 29000000лв. Николай Иванов Влеков, гр.Пазарджик, 29000000лв. 06.04.99г.
58. Магазин на ул."Д.Горов"-западна част, кв.113, парцел ІІ, гр.Пещера Решение на ОС №433/98г., ДВ 135/98г. няма няма няма

Решение на ОС №448/98г., ДВ бр.147/98г. 23.12.98г., 5442000лв. Иван Щерев Варсанов, гр.Пещера, 20442000лв. 12.01.99г.
59. Магазин 86кв.м, ул."Петър Раков"33, кв.128, парцел ІІ, гр.Пещера Решение на ОС №451/98г., ДВ 147/98г. няма няма няма

Решение на ОС №466/98г., ДВ бр.3/99г. 22.01.99г., 40200000лв. Потребителна кооперация "ГЛОБУС", гр.Пещера, 43200000лв.

60. Цех "Варница"-обос.част от "ЧИКО" ЕООД, гр.Пещера Решение на ОС №204/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма


61. Магазин-пристройка към трафопост, ул."Д-р Петър Цикалов" , кв.87, УПИ-ІІ-трафопост, търговия и услуги, гр.Пещера Решение на ОС №489/99г., ДВ 15/99г. няма няма няма


62. Недовършена сграда на Общинска болница-гр.Пещера Решение на ОС №493/99г., ДВ 25/99г. няма няма няма


63. Магазин-пристройка към трафопост, пл."Христо Ботев" , кв.101, парцел V, гр.Пещера Решение на ОС №483/99г., ДВ 15/99г. няма няма няма


64. Канцеларии до портала на ТПККИ "Братя Горови", кв.87, парцел ХХІ, гр.Пещера Решение на ОС №451/98г., ДВ 147/98г. няма няма няма


65. Магазин на ул."Д.Горов"-източна част, кв.113, парцел ІІ, гр.Пещера Решение на ОС №433/98г., ДВ 135/98г. няма няма няма

Решение на ОС №448/98г., ДВ бр.147/98г. 26.05.99г., 7400000лв. Георги Пенев Пенев, ЕТ "Руйна", гр.Пещера, 30200000лв. 09.06.99г.
66. Спалня /барака №3/, кв23, пл.№452, лет."Св.Константин", гр.Пещера-обос. Част от "ТЕХОНОКМ"ЕООД Решение на ОС №413/98г., ДВ 120/98г. няма няма няма

Решение на ОС №531/99г., ДВ бр.43/99г. 07.07.99г., 9500лв. "ТЕХНОКОМ"ЕООД, гр.Пещера, 10000лв.

67. Спалня /барака №1/, кв.23, пл.№450, лет."Св.Константин", гр.Пещера-обос.част от "ЧИКО" ЕООД Решение на ОС №413/98г., ДВ 120/98г. няма няма няма

Решение на ОС №432/98г., ДВ бр.135/98г. 24.11.98г., 11000000 лв. Атанас Димитров щерев, гр.Пещера, 11000000лв., при подписване на договора 07.12.98г.
68. Спалня /барака №2/, кв.23, пл.№451, лет."Св.Константин", гр.Пещераобос.част от "ЧИКО" ЕООД Решение на ОС №413/98г., ДВ 120/98г. няма няма няма

Решение на ОС №432/98г., ДВ бр.135/98г. 31.03.99г., 9000000лв. Атанас Иванов стаматов, гр.Пещера, 11500000лв.

69. Павилион за закуски, едноетажна полумасивна сграда, кв.120, парцел VІІІ-Търговия и услуги, гр.Пещера Решение на ОС №490/99г., ДВ 15/99г. няма няма няма


70. Вила "София", пл.№76, кв.4, лет."Св.константин", гр.Пещера Решение на ОС №551/99г., ДВ 54/99г. няма няма няма

Решение на ОС №571/99г., ДВ бр.62/99г. 23.07.99г., 12000лв. Мария Димитрова Гинева, гр.Пазарджик, 13000лв. 13.08.99г.
71. Вила "Тинтява", пл.№142, кв.7, лет."Св.Константин", гр.Пещера Решение на ОС №551/99г., ДВ 54/99г. няма няма няма

Решение на ОС №571/99г., ДВ бр.62/99г. 23.07.99г., 6000лв. Владо Сотиров Шопов, гр.Пещера, 9000лв. 13.08.99г.
72. Метален цех-ІІ-обос.част от "ЧИКО" ЕООД, гр.Пещера Решение на ОС №413/98г., ДВ 120/98г. няма няма няма


73. Бивша сграда "Млекопреработване", кв.82, парцел ІІІ, гр.Пещера-обос.част от ТПКИ "Братя горови" Решение на ОС №182/97г. няма няма няма


74. Стругарно, парцел ХІІІ, кв.82, гр.Пещера-обос.част от "ТЕХНОКОМ" ЕООД Решение на ОС №204/97г., ДВ 55/97г. няма няма няма


75. Метален цех-І-обос.част от "ЧИКО" ЕООД, гр.Пещера Решение на ОС №413/98г., ДВ 120/98г. няма няма няма


76. Котелно помещение, кв.82, п-л ХІХ, гр.Пещера-обос.част от "ЧИКО" ЕООД Решение на ОС №451/98г., ДВ 147/98г. няма няма няма


77. Бивша сграда "Сушилня", кв.82, парцел Х, гр.Пещера-обос.част от "ТЕХНОКОМ" ЕООД Решение на ОС №204/97г., ДВ 55/98г. няма няма няма


78. Парцел Х-2765, кв.13, гр.Пещера Решение на ОС №66/2000г. няма няма няма


79. Парцел ХІІ, кв.13, гр.Пещера Решение на ОС №66/2000г. няма няма няма


80. Част от приземен етаж в бивша административна сграда на ТПКИ "Братя Горови", кв.82, парцел ХVІІ, гр.Пещера Решение на ОС №63/2000г. 104/635 ид.части от терена няма няма


81. Част от сграда "Велпапе-І" на ТПКИ "Братя Горови", кв.82, парцел ХІІ, гр.Пещера Решение на ОС №182/97г.г. няма няма няма


82. Парцел ХІІІ, кв.13, гр.Пещера Решение на ОС №66/2000г. няма няма няма


83. Едноетажна масивна сграда "Ветеринарна лечебница", с.Радилово Решение на ОС №489/99г. няма няма няма


84. Част от сграда "Велпапе-ІІ" на ТПКИ "Братя Горови", кв.82, парцел ХІІ, гр.Пещера Решение на ОС №182/97г.г. няма няма няма


85. Помешение №1-север в партерен етаж на жил.блок, кв.128, парцел ІІ-жил.стр., гр.Пещера Решение на ОС №116/97г.г. няма няма няма

Решение на ОС №178/2001г., ДВ бр.16/2001г. 16.03.01г., 9100лв. Невена Спасова Томова, 9100лв., при подписване на договора 26.03.01г.
86. Помешение №3-запад в партерен етаж на жил.блок, кв.128, парцел ІІ-жил.стр., гр.Пещера Решение на ОС №116/97г.г. няма няма няма

Решение на ОС №178/2001г., ДВ бр.16/2001г. 16.03.01г., 7700лв. Марина Сергеевна Янкова, 7700лв., при подписване на договора

87. Парцел ІІ, имот №390, кв.45 с построената в него масивна едноетажна произв.сграда, с.Исперихово Решение на ОС №916/2000г., ДВ 57/2000г. няма няма няма


88. Помешение №2-север в партерен етаж на жил.блок, кв.128, парцел ІІ-жил.стр., гр.Пещера Решение на ОС №116/97г.г. няма няма няма

Решение на ОС №178/2001г., ДВ бр.16/2001г. 16.03.01г., 8300лв. Производствена кооперация "Глобус", гр.Пещера, 8300лв.

89. Складов терен, имот №004003 в местн."Студен дол", извън регулацията на гр.Пещера Решение на ОС №210/2001г., ДВ 58/2001г. няма няма няма

Решение на ОС №210/2001г., ДВ 58/2001г. 27.07.2001г., 45600лв. "ЕКОТЕРРА" ЕООД, гр.Пазарджик, 45600лв., 50% при подписване на договора, 50% в срок от един месец 31.08.2001г.
90. Хотел, имот пл.№109, кв.4, летовище "Св.Константин", гр.Пещера Решение на ОС №95/96г.., ДВ 106/96г. няма няма няма


91. Бивша Детска градина в кв.Луковица, УПИ-ХІІ, кв.120, гр.Пещера Решение на ОС №451/98г.., ДВ 147/98г. няма няма няма

Решение на ОС №299/2001г., ДВ 110/2001г. 11.01.2002г., 11300лв. Богомил Асенов Ганчев, гр.Пещера, 13500лв., при подписване на договора

92. Магазин-пристройка към трафопост, ул."Йордан Ковачев" , кв.159, УПИ-ІІ-трафопост, търговия и услуги, гр.Пещера Решение на ОС №489/99г.., ДВ 15/99г. няма няма няма

Решение на ОС №297/2001г., ДВ 110/2001г. 11.01.2002г., 10000лв. ЕТ "Атанас Терзиев-98", 10000лв., при подписване на договора 23.01.2002г.
93. Обособена част "Г.А", бивш Партиен дом, кв.110, УПИ-І, гр.Пещера Решение на ОС №340/02г.., ДВ 30/02г. няма няма няма

Решение на ОС №340/02г.., ДВ 30/02г. 22.04.2002г., 3200лв. Иван Петров Батаклиев, 3800лв., при подписване на договора

94. Имот №027021 с построените в него сгради, местн."Сребърница", извън регулацията на гр.Пещера Решение на ОС №357/02г., ДВ 40/02г. няма няма няма

Решение на ОС №357/02г.., ДВ 40/02г. 10.05.2002г., 9700лв. Сунай Али Шишек и Енвер Фейми Сабах, с.Нова махала, 9700лв., при подписване на договора

95. Имот №027019 с построените в него сгради, местн."Сребърница", извън регулацията на гр.Пещера Решение на ОС №357/02г., ДВ 40/02г. няма няма няма

Решение на ОС №357/02г.., ДВ 40/02г. 10.05.2002г., 8600лв. ЕТ "НЕЖДЕТ ШЕРИФ", с.Нова махала, 8600лв. 05.06.2002г.
96. Помешение №-юг в партерен етаж на жил.блок, кв.128, парцел ІІ-жил.стр., гр.Пещера Решение на ОС №116/97г.г. няма няма няма

Решение на ОС №342/02г.., ДВ 30/02г. 27.05.2002г., 4500лв. Али Ахмедов Чешмеджиев, гр.Пещера, 4500 лв., при подсписване на договора

97. Имот пл.№038071 ведно с построената в него сграда, местн."Баташки път, извън регулацията на гр.Пещера Решение на ОС №377/02г., ДВ 54/02г. няма няма няма

Решение на ОС №377/02г., ДВ 54/02г. 21.06.2002г., 13250лв. Салиха Касим Дурмуш, 13250лв., при подписване на договора

98. Бивша административна сграда на "ВКС" ЕООД, гр.Пещера, кв.76 парцел ХІ-367, гр.Пещера Решение на ОС №219/01г., ДВ 54/02г. няма няма няма

Решение на ОС №239/01г., ДВ 64/01г. 21.10.2002г., 18240лв. Десислава Минкова Маджарова, гр.Пещера, 22000лв., при подписване на договора

99. "Старата централа", имот пл.№038016, местн."Баташки път", извън регулацията на гр.Пещера Решение на ОС №378/02г. няма няма няма


28.03.2003г., 9000лв. Ангел Стефанов Спасов, гр.Пещера, 9500лв., при подписване на договора

100. Обособена част "А", бивш Партиен дом, кв.110, УПИ-І, гр.Пещера Решение на ОС №340/02г.., ДВ 30/02г. няма няма няма

Решение на ОС №340/02г.., ДВ 30/02г. 17.02.2003г., 63200лв. "Фреш-клиин систем"ЕООД, гр.Пещера, 65000лв.

101. Обособена част "В", бивш Партиен дом, кв.110, УПИ-І, гр.Пещера Решение на ОС №340/02г.., ДВ 30/02г. няма няма няма

Решение на ОС №340/02г.., ДВ 30/02г. 14.04.2003г., 35600лв. "Фреш-клиин систем"ЕООД, гр.Пещера, 35600лв.

102. Обособена част "Б", бивш Партиен дом, кв.110, УПИ-І, гр.Пещера Решение на ОС №340/02г.., ДВ 30/02г. няма няма няма

Решение на ОС №340/02г.., ДВ 30/02г. 23.06.2003г., 55000лв. "Фреш-клиин систем"ЕООД, гр.Пещера, 55000лв.

103. Поземлен имот №017024, м."Луковица" Решение на ОС №376/26.04.02 няма няма няма

Решение №240/30.03.2005 26.05.2005г. Иван Ангелов Димов, 3950.00лв., в зо-дневен срок от изтичане срока на обж. 165.06.2005г.
104. Поземлен имот №017023, м."Луковица" Решение на ОС №376/26.04.02 няма няма няма

Решение №562/27.06-2005г., ДВ бр.56/08.07.05г. 02.08.2005г., 1550,00 лв. "НИДИЦО" ЕООД, гр.Пловдив 1550.00 лв., в 30-дневен срок след изтичане срока на обжалване 20.09.2005г.
105. Поземлен имот №017026, м."Луковица" Решение №376/26.04.2002г. няма няма няма

Решение №240/30.03.2005 02.08.2005г. 3600.00лв. "НИДИЦО" ЕООД, гр.Пловдив 3600.00лв. в 30-дневен срок след изтичане срока на обжалване 20.09.2005г.
106. Поземлен имот №017025, м."Луковица" Решение №376/26.04.2002г. няма няма няма

Решение №542/30.11.2006г. 05.09.2006г. Живко Васков Грънчораво 8100.00лв. 30-дневен срок от връчване на заповедта 28.12.2006г.
107. складов терен №016018 в м."Сухия Дъбовик" - КВС-Пещера Решение на ОС №210/01г., ДВ бр.57/01г. няма няма няма

Решение на ОС №239/05г., ДВ бр.38/05 26.05.2005 г. 27030 лв. Васко Димитров Стоилков, договор от дата 08.07.2005, цена 47030 лв., платена преди сключване на договора 08.07.05 г.
108. Бивше военно поделение -с.Кап.Д-во Решение на ОС №430/06г., ДВ бр.46/06г. няма няма няма

Решение на ОС №430/06г., ДВ бр.46/06 28.08.2006 г., 170000 лв. ЕТ "Доан-69-Сунай Караасан", договор от дата 04.12.2006, цена 170000 лв., платена до 24.10.2006 г. 04.12.06 г.
109. Помещение за офис №1 /Пощенска банка/-в партерен етаж на ж.блок в УПИ ІІ-ЖС, кв.128 по ПУП на гр.Пещера Решение на ОС №528/07г., ДВ бр.28/07г. няма няма няма

Решение на ОС №528/07г., ДВ бр.28/07 24.04.2007 г. 118300 лв. Георги Димитров Стоилов, договор от дата 18.06.2007, цена 128300 лв., платена преди сключване на договора 18.06.07 г.