ОБЩИНА ПЕЩЕРА


на основание чл.10, ал.1 от Наредбата за данните подлежащи на вписване в публичните регистри за процеса на приватизация и следприватизационен контрол

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР - ПАРТИДА "С"
Договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени по реда на ЗППДОП /отменен/

№ по ред Дата на подписване на договора, Купувач, Булстат, ДН, седалище и адрес на управление Идентификация на обекта Договорена цена, схема на плащане Инвестиционна програма-обща и по отчетни периоди Програма за трудова заетост за всеки отчетен период Други задължения, поети от купувача Описание на предвидените обезпечения на изпълнението на поетите задължения Номер и дата на решенията за начисляване на неустойки Заведени съдебни искове за събиране на неустойки Номер и дата на решението за разваляне на приватизационния договор, данни за образувано дело Решение по чл.5, ал.2 ЗПСК Решения за обявяване на купувача в несъстоятелност Решение за реализиране или освобождаване на предвидените в договора обезпечения с мотиви Решение за пълното изплащане на цената по договори с разсрочено плащане-изплатени вноски, начислени лихви и неустойки за забава Данни за изпълнение на поетите с договора задължения, описани в т.4, 5 и 6 Решения за даване на съгласие от името на купувача за извършване на обезпечителни и разпоредителни сделки и други одобрения Наличие на допълнителни споразумения, допуснати изменения в клаузи на приватизационния договор
1. 08.10.1997г., ЕТ "Валкин-Сергей Кичуков", гр.Пловдив, ул."Цар Борис І" 11 Цех "Дограма и детайли"-обособена част от "Чико" ЕООД, гр.Пещера 23000000лв., на разсрочено плащане 125 работни места в срок от три години
2. 09.12.1997г., по чл.35 от ЗППДОбП 100% от капитала на "Диамант 91" ЕООД, гр.Пещера, ул."Ал.Стамболийски" 46075000лв., на разсрочено плащане До края на 2000г.-15000лв. Запазване на съществуващите работни места до края на 1998г. Увеличение на работните места с 8 до края на 2000г.Изпълнена инвестиционна програма, създадени нови 8 работни места

3. 27.04.1999г., "В&СК" АД, гр.Пазарджик, ул."Средна гора"32 Цех "Варници"-обособена част от "Чико" ЕООД, гр.Пещера 31000000лв., на разсрочено плащане Осигуряване на СБРЗ-средната за страната Запазване на съществуващите работни места в срок от три години от сделката
Открити 14 нови работни места, осигурена СБРЗ за срок от три години

4. 28.04.1999г., Таню Тонев Иванов, гр.Пещера, ул."Н.Донски"2 Канцеларии до портала на ТПКИ "Братя Горови" 10500000лв., на разсрочено плащане
Създаване на нови 2 работни места до края на 1999г. И общо 4 до края на 2001г.
Открити 6 нови работни места, не е осигурена СБРЗ за срок от три години,

5. 08.07.1999г., ЕТ "Делчев-Георги Делчев", гр.Пазарджик, ул."Отон Иванов" №4 Недовършена сграда на Общинска болница, гр.Пещера 70000000лв., на разсрочено плащане В срок 24 месеца от сключване на договора да предаде 4 двустайни, 2 едностайни апартамента и Магазин №М8Решение на СГСъд за реално изпълнение и обезщетение за пропуснати ползи-издаден изпълнителен лист6. 30.08.1999г., РМД "Чико 99" ООД, гр.Пещера 75% от капитала на "Чико" ЕООД, гр.Пещера 511000лв., на разсрочено плащане 2000г.-100000лв., 2001г.-240000лв., 2002г.-1900000лв. Работни места-запазване на 185 съществуващи и създаване на 10 нови през 2000г., 12 нови през 2001г., 10 нови през 2002г. СБРЗ-80% от средната за страната
к.пр. от 13.04.2001г. И от 30.12.2003г. Решение на ОбСъвет за сключване на спогодба за прекратяване на делото и изплащане на неустойка
Изпълнена е инвестиционната програма, осигурена 80% от СБРЗ, просрочие на плащането, осигурен средно-списъчен брой на персонала, осигурени 80% от СБРЗ
да
7. 18.10.1999г., ЕТ "Делчев-ГД", гр.Пазарджик, ул."Отон Иванов"4 "Метален цех-ІІ"-обособена част от "Чико" ЕООД, гр.Пещера 175000лв., на разсрочено плащане 2000г.-50000лв., 2001г.-150000лв., 2002г.-150000лв. 30 работни места до края на 2000г. СБРЗ-средната за странатаИзпълнена инвестиционна програма, не е осигурена СБРЗ за страната, начислени са неустойки, нотариална покана за доброволно плащане

8. 24.01.2000г., РМД "АСО 99" ООД, гр.Пещера, ул."Георги Кьосеиванов"21 62% от капитала на "АСО" ЕООД, гр.Пещера 47500лв., на разсрочено плащане 2000г.-4000лв., 2001г., 2002г.1000лв. 2001г.-40бр., 2002г.-35бр.

к.пр. от 13.04.2001г.

Изпълнена инвестиционна програма, не е осигурен договорения средно-списъчен брой на персонала,не е осигурена СБРЗ 60% от средната за страната,
да
9. 22.05.2000г., "Дизайн перфект" ООД, гр.Пещера, ул."Георги Кьосеиванов"21 Бивша сграда "Млекопреработване", п.ІІІ, кв.82, гр.Пещера 36500лв., на разсрочено плащане За строителство и осн.ремонт-20000лв., за машини-20000лв. До 30.04.01г.-3 бр., до 30.04.02г.-1 ново, до 30.04.03г.-1 ново СБРЗ-60% от средната за страната
к.пр. от 23.07.2003г.

Изпълнена инвестиционна програма, не е осигурена СБРЗ 60% от средната за страната,

10. 23.05.2000г., ЕТ "Джаров-Яков Джаров", гр.Пещера, ул."Нестор Личев"9 "Стругарно", п.ХХ, кв.82, гр.Пещера 16000лв., на разсрочено плащане 2000г.-10000лв., 2001г.-5000лв., 2002г.-5000лв. За машини и съоръжения 2000г.-3 бр., 2001г.-2 бр.нови, 2002г.-5 бр.нови СБРЗ-60% от средната за страната
к.пр. от 13.04.2001г. и от 23.07.2003г.

Изпълнена инвестиционна проглама, осигурени 3 нови работни места, не е осигурена СБРЗ 60% от СБРЗ за страната, при втората проверка задължението се изпълнява

11. 23.05.2000г., ЕТ "ДОАН 69"-Сунай Караасан, с.Нова махала "Метален цех-І"-обособена част от "Чико" ЕООД, гр.Пещера 75000лв., на разсрочено плащане 2000г.-20000лв., 2001г.-30000лв., 2002г.-50000лв. 2000г.-10бр., 2001г.-5 нови, 2002г.-5 нови СБРЗ-60% от средната за страната
к.пр. от 13.04.2001г. И от 11.08.2003г.

Обектът е изплатен в срок, изпълнена инвестиционна праграма, осигурени 10 нови работни места и средно-списъчен брой на персонала, не е осигурена СБРЗ 60% от средната за страната, разсрочено плащане на неустойките

12. 03.07.2000г., ЕТ "Георги Римов-Геней", гр.Пещера, ул."Гео Милев"42 "Котелно"-п.ХІХ, кв.82, обособена част от "Чико" ЕООД, гр.Пещера 14000лв., на разсрочено плащане 5000лв. Работни места-3 бр. СБРЗ-60% от средната за странатаосигурени 3 работни места, осигурени 60% от СБРЗ за страната

13. 07.07.2000г., ЕТ "Костадин Джаров", гр.Пещера, ул."Синия връх"2 "Сушилня"-п.Х, кв.82, обособена част от "Чико" ЕООД, гр.Пещера 17500лв., на разсрочено плащане 12000лв. Работни места-3 бр. СБРЗ-60% от средната за страната
к.пр. от 11.08.2003г.

Изпълнена инвестиционна програма, осигурен средносписъчен брой на персонала, осигурени 60% от СБРЗ

14. 18.09.2000г., ЕТ "АДИ-Пенка Чукова", гр.Пещера, ул."Цар Симеон"1а Парцел Х-2765, кв.13, гр.Пещера 7500лв., на разсрочено плащане 2001г.-800лв., 2002г.-1000лв., 2003г.-1500лв. Запазване на съществуващите-25 бр. и разкриване на 1 през 2001г., 2-през 2002г. И 2-през 2003г. СБРЗ-80% от средната за страната
к.пр. от 11.08.2003г.

Изпълнена инвестиционна програма, осигурен средносписъчен брой на персонала, не са осигурени 80% от СБРЗ за първите две години, през третата годиня са осигурени, не дължи неустойки

15. 21. 09.2000г., ЕТ "Ахмед Арнауд", гр.Пещера, ул."Осман Ефенди"10 Парцел ХІІ, ведно със съществуваща в него сграда, кв.13, гр.Пещера 8160лв., на разсрочено плащане 2001г.-400лв., 2002г.-400лв., 2003г.-400лв. Запазване на съществуващите 5 работни места и разкриване на три нови-по 1 на година СБРЗ-80% от средната за страната

Разсрочено плащане на неустойките
Изпълнена инвестиционна програма, осигурен средно-списъчен състав на персонала, не са осигурени 80% от СБРЗ, начислени са неустойки, плащат се разсрочено

16. 29.09.2000г., Людмил Ст.Найденов, гр.софия, ж.к.Люлин №957, вх.1, ет.8, ап.36 Част от приземен етаж в сграда-п. ХVІІ, кв.82 10900лв., на разсрочено плащане До 01.09.200г.-500лв. 1 работно място СБРЗ-65% от средната за страната
к.пр. от 23.07.2003г.

Разкрити работни места по двата договора, не е осигурена СБРЗ 80% от средната за страната

17. 02.10.2000г., Атанас Дим. Стоилов, гр.Пещера, ул."Петър Раков"33 Част от сграда-"Велпапе-І", п.ХІІ, кв.82, гр.Пещера 22100лв., на разсрочено плащане 2001г.-5000лв., 2002г.-4000лв., 2003г.-5000лв. 2001г.-8бр., 2002г.-6 бр. нови, 2003г.-4 бр.нови СБРЗ-80% от средната за страната
к.пр. от 12.08.2003г. Има Решение на ОбС за подписване на съдебна спогодба за промяна на договора
Изпълнена инвестиционна програма, не е осигурен средно-списъчния състав на персонала, не са осигурени 80% от СБРЗ
да
18. 06.10.2000г., ЕТ "Ахмед Арнауд", гр.Пещера, ул."Осман Ефенди"10 Парцел ХІІІ, кв.13, гр.пещера 2025лв., при подписване на договора 2000 лв. 2000лв. СБРЗ-80% от средната за страната

Разсрочено плащане на неустойките
Изпълнена инвестиционна програма, осигурен средно-списъчен състав на персонала, не са осигурени 80% от СБРЗ, начислени са неустойки, плащат се разсрочено
Договор за съвместна дейност с "ЕГАР-ИНТЕРКОМЕРС"ООД, гр.Пещера
19. 27.11.2000г., ЕТ "Праматефто-Щерьо Джимов", гр.Пещера, ул."Йордан Ковачев"33 Част от сграда-"Велпапе-ІІ", п.ХІІ, кв.82, гр.Пещера 17300лв., на разсрочено плащане 2001г.-6000лв. 2001г.-2 бр.нови, 2002г.-1 бр.ново, 2003г.-1 бр.ново СБРЗ-70% от средната за страната

иск за неустойка, приключило дело, очаква се решение
Не е изпълнена инвестиционната програма, не са запазени работните места и не са създадени нови, не е осигурен 60% от СБРЗ за странатаначислени неустойки, нотариална покана за доброволно изпълнение

20. 10.07.2001г., "Винпром-Пещера" АД, гр.Пловдив, ул."Брезовска"126 73% от капитала на "СТЦ" ЕООД, гр.пещера 138700лв., на разсрочено плащане 30000лв. Запазване на съществуващите 9 и разкриване на нови през 2001г.-2 бр., през 2002г.-2 бр., през 2003г.-1 бр. СБРЗ-две минимални работни заплати
к.пр. от 12.08.2003г.

Изпълнена инвестиционна програма, осигурен средно-списъчен брой на персонала и 18 нови работни места, осигурява се СБРЗ=две мин. РЗ или 80% от тази за страната

21. 21.01.2002г., ЕТ "Бон марше-Б1-Бирослав Митраков" и ЕТ "Дентекс-Георги Вучков", гр.Пазарджик, ул."Мария Луиза"130 Хотел на летовище "Св.Константин", пл.№109, п.І, кв.4 39250лв., на разсрочено плащане 2002г.-5000лв., 2003г.-5000лв., 2004г.-10000лв. 2002г.-1бр., 2003г.-1 ново/2/, 2004г.-1 ново/3/ СБРЗ-60% от средната за странатаИзпълнява се инвестиционната програма, изпълнява се осигуряване на приетия средно-списъчен брой на персонала, осигуряват се 60% от СБРЗ за страната