Вторник, 21 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Новини


Печат Е-поща

 Във връзка с множеството спекулации и коментари по отношение на Указа на Президента на Републиката и Решението МС за Св. Константин- населено място, Община Пещера дава следната информация, от която всеки наш съгражданин да направи своите изводи за ползите от създаването на новото населено място.

  1. С решение 501 на Общински съвет-Пещера , взето на заседание на 26.06.2018.г спазвайки Чл. 20.от ЗАТУРБ където е описан редът за създаване на ново населено място, е направено искане за създаване на ново населено място „Св.Константин“ на територията на община Пещера. Област Пазарджик.
  2. С Писмо Изх. № К-Об.С-158 от 15.08.2018. Подписано от Председателя на Общ. Съвет-Петър Хамамджиев е отправено искане до Областния управителна област Пазарджик за създаване на ново населено място
  3. С Решение №249/02.05.2019г на МС за създаване на ново населено място в община Пещера, област Пазарджик На основание чл. 19 и 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България Министерски Съвет

1. Създава ново населено място – село в землището на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с територия, определена от строителните граници на селищно образувание с местно значение „Свети Константин“.

 

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща

Във връзка с чл.234, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №173-ЕП/17.04.2019 г. на ЦИК, за обезпечаване възможността за придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. се приемат заявки за транспортиране в Общинската администрация гр.Пещера, с адрес ул. „Дойранска епопея” №17 или на телефони 0350/6-22-08; 0350/6–22-03, както следва:
- от 20.05.2019 г. - от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч.
- в изборния ден – 26.05.2019 г. - от 7:00 ч. до 19:00 ч.

 
Обявление Печат Е-поща

Община Пещера, обл.Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията на поземлени имоти с идентификатор 36124.501.74 /УПИ ХІ-74/ и 36124.501.572 /УПИ ХVІІІ-74/ по КККР на с.Капитан Димитриево, кв. 6, като поземлен имот с идентификатор 36124.501.572 /УПИ ХVІІІ-74/  увеличи площта си с 57 кв.м. за сметка на поземлен имот с идентификатор 36124.501.74 /УПИ ХІ-74/, кв. 6 по КККР на с.Капитан Димитриево, общ. Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Уведомление Печат Е-поща

за Инвестиционно предложение за Базова станция на Теленор България ЕАД

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 291/14.05.2019 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ изменение на УПИ-017035-Производствена и складова дейност /поземлен имот 56277.3.1313 по КККР на гр.Пещера и обособяване на пет урегулирани поземлени имоти: УПИ-3.1776, „Производствена и складова дейност“; УПИ-3.1777, „Производствена и складова дейност“; УПИ-3.1778, „Производствена и складова дейност“; УПИ-3.1779, „Производствена и складова дейност“ и УПИ-3.1780, „Улица тупик“ в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера. Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
« НачалоПредишна12СледващаКрай »

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216