Четвъртък, 18 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Решения ОбС 2007-2011

Решения на Общински съвет Пещера през мандат 2007-2011 годинаРЕШЕНИЕ № 760 Печат Е-поща

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.

2011 г ., Протокол № 70,

 

   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение N 667 от 28.02.2011г. на ОбС – Пещера за осигуряване на собствен принос по договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" по приоритетна ос 1 на ОПРР «Устойчиво и интегрирано градско развитие», операция 1.1 «Социална инфраструктура».

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 759 Печат Е-поща

  На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07. 2011 г., Протокол № 70.,

  Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 758 Печат Е-поща

   На Общинския съвет гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г., Потокол № 70

   ОТНОСНО: Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ ХІV-ПП "Братя Горови" в кв.82 по плана на гр.Пещера, с площ от 2706,00 кв.м, ведно с изградените в него четириетажна масивна производствена сграда, с разгъната застроена площ 4430,00 кв.м и едноетажна спомагателна сграда, със застроена площ 30,00 кв.м.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 757 Печат Е-поща

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г., Протокол №70

 

  Относно:Приемане на оценка за право на пристрояване към съществуващ магазин в УПИ Х-1947, в кв. 124 по плана на град Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 756 Печат Е-поща

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г., Протокол № 70

 

  Относно:Допускане изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПР с който да се обособят нови УПИ и обслужващи улици за УПИ III-Жилищно строителство, кв. 124 по ПУП на гр.Пещера в съответствие с представена скица – предложение.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 158


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216