Вторник, 16 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Вторник, 22 Март 2011г. 14:28ч.

О Б Щ И Н А     П Е Щ Е Р А     О Б Я В Я В А :

 

1. Открива провеждане на публичен търг с явно наддаване на 12.04.2011 г. в стая № 5 на І-ви етаж в Общинската администрация от 14.00 часа за отдаване под наем на

поземлен имот № 018005 (нула осемнадесет нула нула пет), с площ 1,479 дка (един дка и четиристотин седемдесет и девет кв. м.), с начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – пета, в местността “Горна бялча”, землище на гр. Пещера, при начална тръжна цена 40,00 лв./ годишно.

2. Утвърдената от Кмета на Общината тръжна документация може да се закупи всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 05.04.2011 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 40 лева в касата на Общината.

3. Определя депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена – 4 (четири) лв., които да постъпят в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж, или по сметка IBAN -BG87SOMB91303332970201, при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 11.04.2011 г.

4. Определя документи за участие в търга:

4.1. Заявление за участие по образец;

4.2. Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект и Удостоверение за актуално състояние в случай, че се кандидатства като едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по реда на Търговския закон. Кандидатстващите физически лица да представят копие от документ за самоличност;

4.3. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;

4.4. Документ за закупени тръжни книжа;

4.5.Документ за внесен депозит;

4.6.Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – 30 (тридесет) дни преди датата на провеждане на търга;

4.7. Удостоверение от Община Пещера, отдел “Местни приходи” за липса на задължения към общината

4.8. Декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица;

4.9 Декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения към Община Пещера.

5. Изискванията по точка 4.2 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.

6. Документи за участие в търга ще се приемат в Общински център за услуги и информация на гражданите в Общинска Администрация до 17.00 часа на 11.04.2011 г.

7. Допуска оглед на обекта до изтичане на срока за подаване на тръжни документи и заявка в стая № 17 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

8. Определя стъпка за наддаване в размер на 5 % от началната тръжна наемна цена.

9. Заплащането на достигнатата тръжна наемна цена трябва да се извърши в седем дневен срок от влизане в сила на заповедта, с която се обявява спечелилия публичния търг с явно наддаване.

10. Договор със спечелилия участник ще се сключи в седем дневен срок от датата на заплащане на достигнатата тръжна наемна цена.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216