Събота, 04 Дек 2021
РЕШЕНИЕ №2 Печат Е-поща

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 15.11.2007 год., Протокол № 1

 

ОТНОСНО: Избор на временна комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинска администрация

Общинският съвет, след като изслуша предложението, на основание чл.21,ал.1, т.1 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

Избира временна комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с Общинска администрация в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Щерева Симеонова

ЧЛЕНОВЕ: Юксел Яшаров Яшаров

Атанас Димитров Стоилов

Георги Георгиев Връбчев

Иван Димитров Такев

 

Общ брой общински съветници 21

Присъствали: 21

"ЗА": 12

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 9

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ :

/Д.Стратева/ /Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069