Събота, 04 Дек 2021
РЕШЕНИЕ №3 Печат Е-поща

На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.11.2007г., Протокол № 2.

 

ОТНОСНО: Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера.

Общинският съвет, като изслуша предложението на Председателя на временната комисия за изготвяне на Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания.

 

Р Е Ш И :

Приема Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера, който е неразделна част от решението.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

"ЗА": 21

"ПРОТИВ": 0

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н.Попова/ /Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069