Събота, 04 Дек 2021
РЕШЕНИЕ №4 Печат Е-поща

На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.11.2007г., Протокол № 2.

 

ОТНОСНО: Избиране на Постоянни комисии на Общински съвет – Пещера.

Общинският съвет, като изслуша предложението на Председателя на ОбС и след станалите разисквания, на основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА.

 

Р Е Ш И :

Създава и избира ОСЕМ постоянни комисии на Общински съвет – Пещера по вид и състав, съгласно приложението.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

"ЗА": 19

"ПРОТИВ": 2

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н.Попова/ /Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069