Събота, 04 Дек 2021
РЕШЕНИЕ №5 Печат Е-поща

На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.11.2007г., Протокол № 2.

 

ОТНОСНО: Определяне на трудови и други възнаграждения на кмета на Общината, кметове на кметства и възнаграждение на Председателя на Общински съвет.

Общинския съвет, като изслуша предложението на Кмета и на основание чл.27, ал.1, т.15 от Закона за местните избори, чл.11, ал.2,приложение №5 от ПМС №175/24.07.2007г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, чл.21, ал.1, т.5 и чл.26 от ЗМСМА, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, вътрешни правила за работната заплата за 2007г., във връзка с Решение №677/26.09.2007г. на Общински съвет – Пещера за утвърждаване на средствата за работна заплата и на средните брутни работни заплати на едно лице от персонала за работещите в Общинска администрация и звената към нея считано от 01.07.2007г. и станалите разисквания

 

Р Е Ш И :

Определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на Общината и кметовете на кметства, а именно:

Кмет на Община Пещера -1139лв.

Кмет на кметство с. Радилово - 564лв.

Кмет на кметство с. Кап.Димитриево - 536лв.

а за допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, определя размер 1 на сто за всяка прослужена година и професионален опит.

Определя на Председателя на Общински съвет възнаграждение в размер на 85 на сто от основната работна заплата на кмета на Общината.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

"ЗА": 21

"ПРОТИВ": 0

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н.Попова/ /Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069