Събота, 04 Дек 2021
РЕШЕНИЕ №6 Печат Е-поща

На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.11.2007г., Протокол № 2.

 

ОТНОСНО: Проект "Повишаване капацитета за усвояване средствата от европейските фондове в област Пазарджик."

Общинският съвет, като изслуша предложението на Кмета на Общината, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

Одобрява участието на Община Пещера като партньор в проект "Повишаване капацитета за усвояване средствата от европейските фондове в област Пазарджик", подготвен от Регионална агенция за икономическо развитие и Бизнес инкубатор – Пазарджик по Програма ФАР "Развитие на гражданското общество 2005", лот 2-060.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": 0

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н.Попова/ /Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069