Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ №17 Печат Е-поща

На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 21.12.2007г., Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Промени по бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2007г.

Общинският съвет, като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе в предвид становищата на ПК към Общински съвет, станалите разисквания и връзка с преглед на отчета на бюджета към 30.11.2007г. на Община Пещера, приключване на обекти включени в разчета за финансиране на капиталовите разходи, докладна записка на кмета на с. Радилово с вх. № 01-00-277/22.11.2007г., дофинансиране на маломерни паралелки за учебната 2007/2008 година и 3 групи към целодневни детски градини, Решение № 588/19.03.2007г. за приемане на бюджета на Община Пещера за 2007г., съобразявайки се със ЗДБРБ за 2007г. и ПМС №20/02.02.2007г. за изпълнението на Държавния бюджет на РБ за 2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

Приема промяна по бюджета на Община Пещера за 2007 година

І. По приходите

1. Да увеличи приходите по бюджета на общината с 210000лв в.т.ч. местни приходи с 2100000 лв по § 1301 – данък върху недвижими имоти с 10000лв, § 2405 – наеми от земя с 20000лв и § 6101 – получени трансфери с 180000лв.

ІІ. По разходите

Да увеличи с 2100000лв, разпределени както следва:

1. Да увеличи разходите във функция 1 "Общо държавни служби" дейност 122 "Общинска администрация" Пещера с 7000лв за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда и Закона за държавния служител;

Кметство с . Радилово – да увеличи с 2567лв за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда;

2. Да увеличи разходите във функция 3 "Образование" с 39853лв за финансиране на нови маломерни паралелки за учебната 2007/2008 година за училищата в с. Радилово и с. Кап. Димитриево и 3 нови групи към целодневни детски градини за осигуряване на средствата за заплати, осигурителни вноски от работодателя и издръжка.

Прехвърля от §5200 – придобиване на ДМА в §1000 – издръжка, кредит в размер на 160 лв, предвидени за закупуване на климатици в СОУ "Св. Кл. Охридски".

3. Да увеличи разходите във функция 6 "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" Дейност 603 "ВИК" с 10000 лв по § 1030 – текущ ремонт за стопански водопроводи;

Дейност 604 "Осветление на улици и площади" да увеличи разходите със 7000лв по § 1016 – вода, горива, енергия, в т.ч. 6500 лв за Пещера и 500лв за с. Радилово;

Дейност 619 "ДДЖС, благоустройството и регионалното развитие" да увеличи разходите с 430лв, § 5100 – основен ремонт на покрива на блокове – общински сгради в кв. Изгрев и по § 1030 – текущи ремонти по улици и тротоарни площи гр.Пещера 3009лв.

Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда" – да увеличи разходите с 13000 лв, необходими за закупуване на декоративни дръвчета, заплащане на услуги по премахване на нерегламентирани сметища и друга издръжка;

Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда" – с. Радилово, да намали с 790лв от § 1000 – издръжка.

4. Във функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", дейност 525 "Клубове на пенсионера и инвалида", намалява кредита по § 1000 – издръжка с 1210лв и осигурява по § 5100 – основен ремонт в размер на 2000лв за започване изграждането на санитарен възел към клуба. В бюджета на общината за 2008 година ще утвърди кредит за довършване на обекта преди приемането на бюджета.

5. Във функция 4 "Здравеопазване", дейност 413 "Общински болници", §5500 – капитаров трансфер – осигурява кредит в размер на 6000лв за частично възстановяване на изразходваните средства за основен ремонт в рентгеново отделение при МБАЛ "проф. Д. Ранев".

6. Увеличава във функция8 "Икономически дейности и услуги", дейност 898 "Други дейности по икономиката", § 1020 – външни услуги с 4300лв, необходими за изплащане на разходи за оценки на общински имоти и улов на безстопанствени кучета.

В дейност 898 "Други дейности по икономиката – младежки дом" – прехвърля кредит от § 5200 – придобиване на ДМА в § 1000 – издръжка, в размер на 400лв.

В дейност 864 "Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина" увеличава § 1000 – издръжка с 12000лв и намалява разчета за финансиране на капиталовите разходи с 12000лв по § 5300 – придобиване на НДА.

В дейност 832 "Изграждане, ремонт и поддържане на пътища", намалява разходите по §1000 – издръжка с 15000лв.-

7. Във функция 9 "Разходи никласифицирани в други функции", дейност 998"Резерв", § 9700 – резерв за непредвидени и неотложни разходи – намалява с 43900лв.

8. Разрешава по бюджета на дейност 122 "Общинска администрация" в § 1098 други некласифицирани в други параграфи и подпараграфи кредит в размер на 2000лв за представителни разходи на кмета на общината, които да са за сметка за издръжката.

9. Във връзка със спечелени проекти в системата на образованието, със сумата на закупените ДМА, а също така и с други целеви средства за капитално строителство, които ще постъпят до края на годината, разрешава да се извърши промяна по бюджета на общината и разчета за финансиране на капиталовите разходи.

10. С цел изцяло усвояване на целевата субсидия за капиталови разходи и осигуряване на средства по отделните обекти, утвърждава прехвърляне на кредити от обект в обект и източник на финансиране, съгласно приложение №1.

11. След проведените обществени поръчки за изгражданите обекти по капиталното строителство, финансирани от общинския дълг и изграждане на същите, приема предложените в списъка на обектите прехвърляния обект в обект.(по разчета за финансиране на капиталовите разходи) – приложение №2.

12. Утвърждава корекциите в план – сметка на извънбюджетните сметки и фондове във връзка с финансирани обекти, съгласно приложение №3.

Задължава утвърдените промени да се отразят по бюджета на общината, разчета за финансиране на капиталовите разходи и план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216