Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ №18 Печат Е-поща

На Общински съвет гр.Пещера,взето на заседанието,проведено на 21.12.2007 г., Протокол № 3

 

Относно: Вземане на решение за откриване на производство по отчуждаване на имоти № №015014, 015016, 015017, 015018, 015019, 015020, 015021 и 015035 от м."Лъката " по КВС на землище гр.Пещера за изграждане на ПСОВ

Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмет на Община Пещера, като взе предвид становището на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по Бюджет и финанси, ПК по Общинска собственост и европейски програми и ПК по Устройство на територията на основание чл.21 от ЗОС и във връзка с чл.23 от ЗОС и чл.21,ал1,т.8 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

1. Взема решение за откриване на производство по отчуждаване на имоти № № 015014, 015016, 015017, 015018, 015019, 015020, 015021 и 015035 от м."Лъката по КВС за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ - гр.Пещера .

2.Приема пазарна стойност за 1м2 - 15лв.

3.Приема ІІ-ри вариант за разплащане - до края на февруари , 2008г.

4. Упълномощава Кмета на Община Пещера да изпълни необходимите законови процедури.

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

Техн.Секретар: Председател:

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216