Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ №19 Печат Е-поща

На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 21.12.2007г., Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост-терен за паркинг, в улична регулация м/у о.т.451 и о.т.463,кв.110 по плана на гр.Пещера с обособени 16 бр. паркоместа

Общинският съвет, като изслуша предложението на Кмета на общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по бюджет и финанси, ПК по законност и развитие на местното самоуправление, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост във връзка с т.5 на Решение 595, взето с Протокол №49 от 30.03.2007г. за наемните цени на терени Общинска собственост Първа зона – Пещера и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем Паркинг в улица между о.т.451 и о.т. 463 или част от него с обособени 16 бр. паркоместа за срок от десет години.

2. Определя процедура за отдаване под наем-конкурс при минимална наемна месечна цена-1.70лв./м2 без ДДС.

3. Допуска, от договорния наем да се приспадне стойността на извършените СМР за изграждане на инфраструктурата на паркинга.

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на конкурса по реда на ЗОС и Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС на ОС – Пещера.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216