Вторник, 25 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ №20 Печат Е-поща

На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 21.12.2007г., Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Участие на Община Пещера в сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна Група" за Община Пещера, гр.Пещера

Общинският съвет, като обсъди предложението на Кмета на Община Пещера и като съобрази разпоредбите на чл.5 от ЗЮЛНЦ и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Пещера да участва в учредяването на сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група за Община Пещера" гр.Пещера за осъществяване на общественополезна дейност, свързани с Програмата за развитие на селските райони и инициативата "ЛИДЕР", администрирани от МЗП.

2. Упълномощава Кмета на Община Пещера – Стелиян Варсанов да представлява Община Пещера в учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група за Община Пещера" гр.Пещера за осъществяване на общественополезна дейност, както и да бъде избиран и да избира органи на сдружението, да приеме устава на сдружението, както и да извършва всички други необходими действия за учредяване на сдружението.

3. Създаване на временна комисия в състав – Георги Връбчев, Анастасия Младенова и Иван Такев.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216