Понеделник, 17 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ №21 Печат Е-поща

На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 21.12.2007г., Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Промени по бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2007г.

Общинският съвет, след като изслуша предложението на кмета на общината, взе в предвид становищата на ПК към общински съвет, станалите разисквания и във връзка с начисляване на работната заплата за м.декември 2007г. и изплащане на стипендии във функция 3 "Образование", чл.1, ал.1 и ал.2 от ПМС №279/2007г. за предоставяне на допълнителни средства за увеличение на възнагражденията на заетите в системата на народната просвета от 1 ноември т.г., чл.27, ал.1, т.1 от ЗОБ, Решение на МС №926/29.12.2006г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общински бюджети, на местни и делегирани от държавата за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2007г. и чл.6, ал.5 от ПМС №175/24.07.2007г. за заплатите в бюджетните организации и дейности на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

Приема промени по бюджета на общината, както следва:

1. Увеличава кредита по § 4000 – стипендии с 985лв.

2. Увеличава кредита по § 0101 – заплати на персонала зает по трудови правоотношения с 54191лв, в т.ч. 27104 от централния бюджет и 27087лв от реализирани икономии, с които разрешава и увеличение на средствата за работна заплата във функция 3 "Образование". Разпределянето по училища, целодневни детски градини и други звена да се извърши в рамките на средната брутна работна заплата от директора на дирекция "Образование".

3. Необходимите средства в размер на 28072лв да бъдат за сметка на § 1098 – разходи некласифициран в други параграфи и подпараграфи в дейност 322 "Общообразователни училища".

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216