Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ №22 Печат Е-поща

На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 21.12.2007, Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Определяне представител на ОбС в в Общото събрание на Националното Сдружение на общините в Република България

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общинския съвет и във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ

 

Р Е Ш И:

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представител на общинския съвет Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Красимира Щерева Симеонова – Председател на Общински съвет - Пещера

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

"ЗА": 13

"ПРОТИВ": 1

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 6

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216