Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ №23 Печат Е-поща

На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 21.12.2007г., Протокол № 3.

 

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №7/30.11.2007г.

 

Общинският съвет, като изслуша становището на Кмета на общината, на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 от Закона за администрацията и станалите решения

 

 

Р Е Ш И :

Изменя Решение №7/30.11.2007г. в частта, с което длъжността Секретар на Кметство с. Капитан Димитриево се трансформира в Главен специалист административно обслужване и касиер.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н.Попова/ /Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216