Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ №25 Печат Е-поща

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Поддържане на пътната и уличната мрежа в района на Община Пещера при зимни условия през оперативния сезон 2007 – 2008г.

 

Общинският съвет след като изслуша становището на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по общинска собственост и европейски програми и ПК по устройство на територията, на основание чл.21, ал1, т.12

 

 

Р Е Ш И :

Одобрява Информацията за поддържане на пътната и уличната мрежа в района на Община Пещера при зимни условия през оперативния сезон 2007 – 2008г.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216