Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

67 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 21 Април 2011г. 10:33ч.
На  29. 04. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ШЕСТДЕСЕТ  И СЕДМО  заседание  на Общински съвет,  с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
1. Отчет за икономическите резултати от дейността на „ВКС” ЕООД гр.Пещера за 2010г.
ДОКЛАДВА: Управителят на  „ВКС” ЕООД гр.Пещера
2. Отчет по изпълнение на Общинската стратегия за закрила на детето 2010г. и приемане на Общинската  програма за закрила на детето 2011г.
ДОКЛАДВА: Директор на Дирекция
„Социално подпомагане” Пещера
3. Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Пещера 2011-2015г. и План за развитие на социалните услуги за 2011г.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4. Текущи.
4.1. Определяне на нов член на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.2. Приемане на решение за определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.3. Потвърджаване на пазарна цена за продажба на УПИ І – „ВКС-ЕООД” в кв.74 по плана на гр.Пещера с площ 1475 кв.м.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.4. Отмяна на Решение № 398/30.09.2009г. за допускане на делба на имот с променено предназначение в публична общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.5. Предложение по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС за продажба частта на община Пещера от съсобствен имот, представляващ УПИ ХХІІ – производтвена и търговска дейност в кв.81 по ПУП на гр.Пещера, в който делът на общината е 85/2245 идеални части.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.6. Поправка на явна техническа грешка в Решение № 686/28.03.2011г.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.7. Допускане изготвяне на План за регулация за частично изменение на регулацията на УПИ ІІ –ЗМП, в кв. 132 по ПУП на град Пещера – собственост на „Биовет” АД – гр.Пещера и в съседство с улица с о.т. 614 и 616 по ПУП на гр.Пещера, в съответствие с представената скица –проект.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.8. Разрешаване процедиране на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ, с който за част от УПИ ІІІ – Жилищно строителство в кв.124 по плана на гр Пещера се обособява нов УПИ –Х- 1947, вътрешно –квартална обслужваща улица с о.т. 592 а – 591в, както и улично уширение за паркоместа по ул.”М.Такев” с о.т. 592-593 и южно от новообразивания УПИ –Х- 1947.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.9. Допускане изготвяне План за застрояване за обособяване на допълващо застрояване за трафопост в част от тротоарна площ към кв.115 по плана на гр.Пещера, находяща се между ул.”Михаил Такев” с о.т. 543-519 и ул.”Дойранска епопея” с о.т. 543-544-516 по плана на гр.Пещера в съответствие с представена скица- проект.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.10. Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 666 /28.02.2011г. на Общински съвет гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.11. Допълване на Решение № 666/28.02.2011г. на Общински съвет Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
5. Питания.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069