Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 21 Април 2011г. 13:05ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА :

1. Провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на използваеми ДМА – частна общинска собственост, предоставени и експлоатирани от производствен цех на ТПКИ “Братя Горови” – гр. Пещера, намиращ се в с. Бяга, община Брацигово.

2. Начални тръжни цени на движимото имущество – частна общинска собственост са както следва:

№ по ред

Наименование на ДМА

Брой

Пазарна оценка

(лева) без да е начислен ДДС

1

колонна бормашина ПК 203

1

135.00

2

шмергелов апарат

1

30.00

3

електро телфер 1,5 т.

1

60.00

4

екструдер гранулатор, модел ГС300

1

330.00

5

везна 10 кг.

1

15.00

6

Електрическо разпределително табло

1

80.00

3.Депозит за участие в търга  в размер на 10% от началната тръжна цена,  за всеки от ДМА.

4. Стъпка за наддаване в размер на 5% от началната тръжна цена  за всеки от ДМА.

5.Документи за участие в търга са:

5.1. Заявление за участие по образец;

5.2.Документ за внесен депозит;

5.3.Удостоверение за актуално състояние(издадено до шест месеца преди датата на провеждане на търга) или копие от регистрацията по ЕИК за лицата,регистрирани като търговци;

5.4.Удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата по чл.87,ал.6 от ДОПК - срок на издаване 30 дни преди датата на провеждане на търга;

5.5.Документ за липса на данъчни и други задължения към Общината по местоживеене;

5.6.Декларация , че участникът няма просрочени задължения към физически и

юридически лица;

5.7.Декларация , че участникът няма просрочени, непогасени задължения към Община Пещера

6.Дата за провеждане на публичния търг с явно наддаване – 11.05.2011г.– 14.00 часа в стая № 5. І-ви етаж на ОА,гр.Пещера,ул.”Дойранска епопея”17

7.Тръжна документация може да се закупи до 17:00 часа на 04.05. 2011г. от ОЦУИГ- І –ви етаж на ОА срещу заплатена сума от 10 лева.

8. Ден за оглед на ДМА - 04. 05. 2011 г от 9:00 до 12:00 часа след представен документ за закупени тръжни книжа и след предварителна заявка в стая № 17 на I-етаж на Общинска администрация Пещера.

9. Срок за внасяне на депозита и подаване на документи за участие в публичния търг – до 17:00 часа на 10.05.2011г. в ОЦУИГ- І –ви етаж на ОА.

10. Заплащането на цената на всяка закупена вещ трябва да се извърши в 7 – дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на спечелилия участник с издаване на фактура.

11. При не плащане  на цената в обявения срок се губи депозита.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069