Сряда, 29 Ное 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 21 Април 2011г. 13:11ч.

В изпълнение на Решение №597/01.10.2010 г. на Общински съвет Пещера,  и Заповед № 323/20.04.2011 г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл. 44 ал.2 във връзка с чл.44 ал.1 т.1 и т.7 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.87 и чл.88 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Пещера

ОБЯВЯВА  

  1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост, както следва:

  • ·        Павилион № 1 „Дъгов мост” в гр.Пещера, с площ от 7,40 кв.м., при начална наемна цена от 99,00 лв. без ДДС.
  • ·        Павилион  № 8  „Дъгов мост”в гр.Пещера, с площ от 7,40 кв.м., при начална наемна цена от 99,00 лв. без ДДС.
  • ·        Монолитен павилион  № 4  в гр.Пещера, с площ от 24,00 кв.м., при начална наемна цена от 156,00 лв. без ДДС.
  • ·        Метален павилион  № 17  в гр.Пещера, с площ от 10,00 кв.м., при начална наемна цена от 65,00 лв. без ДДС.
  • ·        Метален павилион  № 18  в гр.Пещера, с площ от 10,00 кв.м., при начална наемна цена от 65,00 лв. без ДДС.

1.Дата, час и място на провеждане на търговете: 12.05.2011 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Пещера.

2.Кандидати за участие могат да бъдат само лица, регистрирани като търговци.      

3.Не се допускат кандидати, с които едностранно е бил прекратен договор за наем.

      4.Срокът за отдаване под наем е 3 години.

5.Депозитът за участие в търговете е в размер на 50,00 лв. за всеки конкретен обект. Депозитът за участие се внася до 17 часа на 11.05.2011 г. в касата на Общината-стая    № 1 на втория етаж или по банкова сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в “ Общинска банка” АД, офис гр. Пещера.

6.Тръжна документация  може да се закупува всеки работен ден след публикуване на обявата и до 16,00 часа на 11.05.2011 г. от Общински център за информация и услуги на гражданите срещу заплатена сума 20 лева . Заплащането се извършва в касата на Общината.

      7.Документите за участие в търга се подават до 17,00 часа на 11.05.2011 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА. Пликът трябва да е запечатан, непрозрачен, надлежно надписан с името (фирмата) и БУЛСТАТ/ЕИК на участника и цялостното наименование на обекта на търга.

      8.Стъпката за наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена.

      9. Задължителни документи за участие в търга:

1)Заявление за участие по образец.

2)Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ.

3)Удостоверение за актуално правно състояние за юридическите лица и ЕТ.

4)Удостоверение от НАП по чл.87,ал.6 от ДОПК за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – до 45 дни преди датата на провеждане на търга.

5)Документ за внесен депозит за участие в търга.

6)Документ за закупени тръжни книжа.

7)Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник.

8)Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения.

9)Декларации по образец съгласно тръжните документи.

Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т.9 подточки 2 и 3.

10.Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупени тръжни документи и заявка в канцеларията на Общинско предприятие „Паркинги и пазари” гр.Пещера.

11.Договор за наем със спечелилия участник се сключва в 14-дневен срок от връчване на заповедта, с която се обявява за спечелил.

12.Допълнителна информация може да се получава на телефона на ОП „Паркинги и пазари: 0350/6-56-84.

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069