Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 29 Април 2011г. 13:49ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

1. Открива провеждане на публичен търг с явно наддаване на 19.05.2011 г. в стая № 5 на І-ви етаж в Общинската администрация от 14.00 часа за отдаване под наем на

част, представляваща 3.00 (три) дка от имот – публична общинска собственост – п.и. № 007099 (нула нула седем нула деведесет и девет) “Сметище” в м. “Потока”, с начин на трайно ползване – сметище, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 120 (сто и двадесет) лв.

2.Тръжна документация,  може да се закупи всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 13.05.2011 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 20 (двадесет) лева в касата на Общината.

3. Депозит за участие в търга в размер на 10 (десет) лв., трябва  да постъпи в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж, или по сметка IBAN -BG87SOMB91303332970201, при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 18.05.2011 г.

4. Срок за отдаване под наем на описания в т. 1  имот – 5 (пет) години.

5. Документи за участие в търга:

5.1. Заявление за участие по образец;

5.2. Препис от решението за съдебна регистрация, в случай, че се кандидатства като едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по реда на Търговския закон;

5.3 Удостоверение за актуално правно състояние, със срок на издаване - 6 месеца, преди датата на провеждане на търга в случай, че се кандидатства като едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по реда на Търговския закон.

5.4. Кандидатстващите физически лица да представят копие от документ за самоличност.

5.5. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;

5.6. Документ за закупени тръжни книжа;

5.7.Документ за внесен депозит;

5.8.Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – 30 (тридесет) дни преди датата на провеждане на търга;

5.9. Удостоверение от Община Пещера, отдел “Местни приходи” за липса на задължения към общината.

5.10. Декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица;

5.11. Декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения към Община Пещера.

6. Изискванията по точка 5.2 и 5.3 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.

7. Документи за участие в търга ще се приемат в Общински център за услуги и информация и на гражданите в Общинска Администрация до 17.00 часа на 18.05.2011 г.

8. Оглед на обекта се допуска  до изтичане на срока за подаване на тръжни документи и предварителна заявка в стая № 17 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

9. Стъпката за наддаване е в размер на 5 % от началната тръжна годишна наемна цена, в размер на 6 (шест) лв.

10. Договор със спечелилия участник ще се сключи в седем дневен срок от влизане в сила на заповедта, с която се обявява спечелилия публичния търг с явно наддаване.

11. Заплащането на първата годишна наемна вноска трябва да се извърши в 7-дневен срок от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069