Вторник, 25 Яну 2022
РЕШЕНИЕ №33 Печат Е-поща

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №71/28.03.2008Г.

 

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Привеждане на УПИ-І-Безвредна промишленост, в кв.164 по ПУП на гр.Пещера – собственост на "Биовет" АД – гр.Пещера в съответствие с документите за собственост и построените на место трайни огради да съответния имот с планоснимачен номер 3480 по плана на гр.Пещера.

Общинският съвет след като изслуша докладната записка на кмета на Община Пещера, становището но ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по общинска собственост и европейски програми и ПК по устройство на територията и на основание чл.6, ал.1, ал.2 и чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.9, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

 

1. Обявява терени с обща площ от 68.00кв.м. представляващи усвоена площ от имот с пл. 3480, за който е отреден УПИ-І-Безвредна промишленост, кв.164 по ПУП на гр.Пещера, съгласно скицата- предложение от публична общинска собственост в частна такава;

2. Да се извърши замяна между "Биовет"АД – гр.Пещера и Община Пещера, при която терени с обща площ от 68.00 кв.м. представляващи усвоена площ от имот с пл. 3480, за който е отреден УПИ-І-Безвредна промишленост, кв.164 по ПУП на гр.Пещера – собственост на Община Пещера /частна общинска собственост – описаното в т.1/ да преминат безвъзмездно в собственост на "Биовет"АД – гр.Пещера.

3. Да се извърши замяна между "Биовет"АД – гр.Пещера и Община Пещера, при която неусвоени терени от имот с пл.№3480 представляващи части от УПИ-І-Безвредна промишленост, кв.164 по ПУП на гр.Пещера с обща площ от 413.00 кв.м. – собственост на "Биовет"АД – гр.Пещера да преминат безвъзмездно в собственост на Община Пещера.

4. Обявява терени частна общинска собственост съгласно т.3 ползващи се в момента като тротоарни площи по улица с о.т. 736-737-738-748-749 с обща площ от 413.00 кв.м., представляващи бивши части от УПИ-І-Безвредна промишленост кв.164 по ПУП на гр.Пещера в съответствие с внесения проект за ЧИ на ПУП – План за регулация в публична общинска собственост.

5. Във връзка с чл.47, ал.2 от ЗМДТ и на основание чл.48, ал.1, т.1, буква "а" от ЗМДТ да не се начислява дължимия данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин на фирма "Биовет"АД.

Съгласно правомощията на Общинския съвет, "Биовет"АД да бъдат освободени от 2 % административни такси.

6. Упълномощава Кмета на Община Пещера да сключи договори за замяна с "Биовет"АД – гр.Пещера за териториите описани в т.2 и т.3 и издаде акт за публична общинска собственост за неусвоени терени от имот с пл.№ 3480 представляващи бивши части от УПИ-І-Безвредна промишленост, кв.164 по ПУП на гр.Пещера, в съответствие с внесения проект за ЧИ на ПУП, с което същите стават част от тротоар по улица с о.т. 736-737-738-748-749 с обща площ от 413.00 кв.м.

7. Упълномощава Кмета на Община Пещера да издаде заповед за одобряване на внесения от "Биовет"АД – гр.Пещера проект за ЧИ на ПУП – План за регулация за УПИ-І-Безвредна промишленост, кв.164 по ПУП на гр.Пещера.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:.......... ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:..............

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069