Вторник, 25 Яну 2022
РЕШЕНИЕ №34 Печат Е-поща

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Стартиране на процедура на обществен посредник

Общинският съвет след като разгледа докладната записка на кмета на общината, становищата на ПК по законност и развитие на местното самоуправление и на основание чл.21а, ал.1, ал.3 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, чл.24, ал.1, ал.2 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Пещера и взаимодействието му с общинска администрация - Пещера

 

Р Е Ш И :

 

1. Стартира процедура за избор на обществен посредник на Община Пещера.

2. Избира Временна комисия за изготвяне на Проект на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на Община Пещера в състав:

Председател: Георги Връбчев

Членове: 1. Юксел Яшаров – общински съветник.

2.Петър Хамамджиев – общински съветник.

3. Зехра Алиш – общински съветник.

4. Васил Филев – общински съветник.

5. Георги Стоилов – общински съветник.

6. Атанас Стоилов – представител на Общинска администрация.

7. Татяна Гълъбова – представител на Общинска администрация.

8. Костадин Костадинов – представител на медия.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:.......... ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:..............

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069