Вторник, 16 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ №54 Печат Е-поща

 

 

           На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 29.02.2008г., Протокол № 6

 

 

 

ОТНОСНО: Избор на председател на ПК по “Просвета, младежки дейности и спорт” към ОбС – Пещера

 

 

            Общинският съвет след като обсъди предложението на Председателя на Общински съвет – Пещера, взе предвид становището на ПК по законност и развитие на местното самоуправление и на основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл.15, ал.2 и във връзка с чл.13, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера

 

Р Е Ш И :

 

 

        Избира за председател на постоянната комисия по “Просвета, младежки дейности и спорт” Георги Димитров Стоилов.

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

“ЗА”: 11

“ПРОТИВ”: 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 8

 

 

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:……….                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…………..

 

                               /Н.Попова/                                                         /Д-р Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216