Петък, 19 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ №55 Печат Е-поща

 

 

      На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 29.02.2008г., Протокол № 6

 

 

 

 

ОТНОСНО: Изменение на чл.52, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на

 

ОбС – Пещера и взаимодействието му с общинска администрация – Пещера 2007 – 2011г.

 

 

 

          Общинският съвет след като изслуша предложението на Председателя на Общински съвет – Пещера и станалите разисквания и във връзка с чл.34, ал.2. от ЗМСМА и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА

 

 

Р Е Ш И :

 

            Определя възнаграждение на общинските съветници, считано от 01.01.2008г., както следва:

  1. За участие в заседание на Общинския съвет размера на една дневна ставка от средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.
  2. За участие в заседание на комисия в размер на една дневна ставка от средната брутна работна заплата.
  3. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец да не надвишава 50 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходната тримесечие.
  4. Промените да се отразят и в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с общинска администрация – Пещера 2007 – 2011г.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

“ЗА”: 20

“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:……….                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…………..

                               /Н.Попова/                                                         /Д-р Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216