Сряда, 17 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ №65 Печат Е-поща

 

 

       На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект на Община Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по приоритетна ос 1 на ОПРР – “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. “Социална инфраструктура”, компонент 1 “Образователна инфраструктура”

 

 

 

          Общинският съвет – гр.Пещера, след изслуша предложението на Кмета на Община Пещера, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания:

 

 

Р Е Ш И :

 

  1. Одобрява кандидатстването на Община Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по приоритетна ос 1 на ОПРР – “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. “Социална инфраструктура”, компонент 1 “Образователна инфраструктура с проект: “Ремонт и модернизация на общинските учебни и детски заведения в Община Пещера” с 12 подобекта: СОУ”Св.Климент Охридски”; ОУ “Св.Патриарх Евтимий”; ОУ”Любен Каравелов”; НУ”Михаил Каролиди”; НУ”Михаил Куманов”; ОДЗ “Изгрев”; ЦДГ”Слънчо”; ЦДГ”Сокола”; ОДЗ”Деница”; ЦДГ”Еделвайс” – с.Кап.Димитриево и ЦДГ “Здравец” – с.Радилово.
  2. Определя Проекта по т.1 като приоритетен, съответстващ на:

Приоритет 2:  .

Цел 2: “Рационално използване на инфраструктурата”.

М.1: .

Приоритет 4: “Опазване и експониране на културно-историческото наследство. Развитие на културата, туризма, спорта и младежките дейности”.

Цел 5: “Развитие  на спорта и младежките дейности”.

М.2: 

Приоритет 5: <

Цел 1: “Подобряване на достъпа до образование и повишаване на неговото качество и прякото му ориентиране към нуждите на пазара”.

М.2:

М.3:

            3. Забранява промяна на предназначението и сделки по разпореждане със сградите на детските и учебните заведения, предмет на интервенция по проекта в 5 – годишен срок след извършване на дейностите по проекта.

            4. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по представяне на проекта за кандидатстване за финансиране и включването му към ПРОПР за 2008година.

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

“ЗА”: 20

“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

 

 

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:……….                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…………..

 

                               /Н.Попова/                                                         /Д-р Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216