Събота, 20 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ №66 Печат Е-поща

 

    На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект на Община Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по приоритетна ос 1 на ОПРР – “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. “Социална инфраструктура”, компонент 2 “Социална инфраструктура”

 

 

 

            Общинският съвет – гр.Пещера, след изслуша предложението на Кмета на Община Пещера, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания:

 

 

Р Е Ш И :

 

  1. Одобрява кандидатстването на Община Пещера по BG161РО001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по приоритетна ос 1 на ОПРР – “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. “Социална инфраструктура”, компонент 2 “Социална инфраструктура с проект: “Повишаване качеството на общинските социални услуги чрез подобряване ва базисната инфраструктура”, Подзаглавие: Ремонт и реконструкция на сграда /бивши детски ясли/ в кв.78 по ПУП на гр.Пещера.
  2. Определя Проекта по т.1 като приоритетен, съответстващ на:

Приоритет 2:  .

Цел 2: “Рационално използване на инфраструктурата”.

М.1: .

Приоритет 5: <

Цел 2: “Подобряване на здравните услуги”.

М.4.

Цел.3:

            3. Забранява промяна на предназначението и сделки по разпореждане със сградата, предмет на интервенция по проекта в 5 – годишен срок след извършване на дейностите по проекта.

            4. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по представяне на проекта за кандидатстване за финансиране и включването му към ПРОПР за 2008година.

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

“ЗА”: 20

“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:……….                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…………..

 

                               /Н.Попова/                                                         /Д-р Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216