Вторник, 16 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ №70 Печат Е-поща

 

 

 

       На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

 

 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на бетонов възел, собственост на “Инфрастройпродукт”ЕООД – гр.Пещера, находящ се в УПИ І – 012250 – производствена дейност в местността “Узун Драгасия” по КВС на град Пещера

 

 

 

          Общинският съвет – гр.Пещера, след като разгледа докладната записка на Кмета на Община Пещера, становището на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по бюджет и финанси, ПК по устройство на територията, като взе предвид разпоредбите на чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.21, ал.1, т.9 и  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

 

 

Р Е Ш И :

  1. Дава съгласие “ИСП” гр.Пещера да отдаде под наем обект “Бетонов възел, собственост на “ИСП” ЕООД гр.Пещера находящ се в местността “Узун Драгасия” със застроена площ от 628 кв.м. за срок до 10 години при минимална наемна цена от 1440лв., изготвена от лицензиран оценител след провеждане на конкурс по реда на Наредбата на Общински съвет – гр.Пещера с правно основание чл.8, ал.2 от ЗОС.
  2. Възлага управителя на дружеството да разработи и утвърди условията на конкурса и да организира неговото провеждане като съобрази действащата Наредба по чл.8, ал.2 от ЗОС.
  3. Упълномощава управителя да сключи договор за наем с участника, спечелил конкурса.

 

Общ брой общинс

ки съветници: 21

Присъствали: 20

“ЗА”: 20

“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

 

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:……….                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…………..

 

                               /Н.Попова/                                                         /Д-р Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216