Вторник, 16 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ №57 Печат Е-поща

        На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието  проведено на 28.03.2008г. , Протокол № 7

 

ОТНОСНО: Приемане  отчета на бюджета на община Пещера за 2007 година и доклад за общинския дълг

 

 

       Общинският съвет след като изслуша отчета на бюджета на община Пещера за 2007г. на кмета на общината, становищата на ПК по бюджет и финанси, ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по устройство на територията, ПК по здравеопазване и социална политика, ПК по опазване на околната среда, селско и горско стопанство, земеделски и горски фондове, ПК по просвета, младежки дейности и спорт, ПК по култура, вероизповедания, ритуали и символика към  Общински съвет, станалите разисквания, във връзка с чл.30 и чл.42,ал.4 от ЗОБ, чл. 9 от Закона за общинския дълг и на основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА

 

Р  Е  Ш  И :

 

1.Приема окончателния план и отчет на  бюджета на Община Пещера към 31.12.2007 година по приходите и разходите по пълна бюджетна класификация, разпределени като дейности делегирани от държавата и местни ( общински) дейности , съгласно

·        Отчет по пълна бюджетна класификация към 31.12.2007г. – форма – ( БО – 3 )

·        приложение № 1 и №1А – справка за разпределение на касовите приходи по бюджета на общината към 31.12.2007 г.

·        приложение № 3 – справка за разпределение на разходите по параграфи по бюджета на общината към 31.12.2007 г.

·        приложение № 2 – справка за разпределение на разходите по функции към 31.12.2007 г.

·        приложение № 4 – план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2007г.

·        актуализирания разчет и отчет на разчета за финансиране на капиталовите разходи, финансиран с целеви и собствени бюджетни средства, средства от извънбюджетните сметки и фондове, от фонд "Красива България", ПУДООС, дългосрочен общински инвестиционен кредит и финансов лизинг.

·        Доклад за годишния отчет за състоянието на общинския дълг , състоящ се от дългосрочен инвестиционен кредит и договор за финансов лизинг.

 

 

Общ брой общински съветници 21

Присъствали: 20

 "ЗА": 20

"Против": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:.............                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ Об С:.................

                        /Н.Попова/                                        /д-р Кр. Симеонова/

Attachments:
Download this file (reshenie 057-prilojenie.doc)Приложение[ ]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216