Понеделник, 22 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ №58 Печат Е-поща

         На Общински съвет гр.Пещера взето на заседанието, проведено на 28.03.2008год., Протокол № 7

 

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Пещера за 2008 г.

 

 

             Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, във връзка с чл.11,ал.7 и чл.42, ал.2 от ЗОБ, разпоредбите от ЗДБРБ за 2008г.(публикуван в ДВбр.113/2007) и §31 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007  г., ПМС № 15/01.02.2008г.(ДВ бр.16/15.02.2008г.) за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 година, Решение № 20/21.01.2008г. на МС за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и определяне на стандарти за численост на персонала и стандарти  за издръжка на делегираните от държавата дейности през 2008 г., проведено обществено обсъждане, писмо ФО-02/04.02.2008г. на Дирекция "Финанси на общините" при МФ, станалите разисквания и становищата на ПК по бюджет и финанси и ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по устройство на територията, ПК по здравеопазване и социална политика, ПК по опазване на околната среда, селско и горско стопанство, земеделски и горски фондове, ПК по просвета, младежки дейности и спорт, ПК по култура, вероизповедания, ритуали и символика към Общински съвет Пещера и на основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл.52,ал.1 от ЗМСМА,

 

Р  Е  Ш  И :

 

Приема  бюджета за 2008 година на община  Пещера, както следва:

         1.План по приходите в размер на 7345490 лв. ( разпределени по параграфи съгласно приложение №1и №1а )

         1.1Приходи от държавни трансфери в размер на 3636097 лв.;

в т.ч.

1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3636097 лв.;

         1.2.Приходи за местни дейности и дофинансиране на делегирани дейности 3709393 лв;

в т.ч.

         1.2.1.Данъчни приходи в размер на 664268 лв.;

         1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 1319200 лв.;

         1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 766600 лв (вт.ч. за зимно поддържане и снегопочистване – 20900 лв;

         1.2.4.Целева субсидия за финансиране на  капиталови разходи в размер на 199000лв, в т.ч. 88800 лв за изграждане и основен ремонт на общински пътища;

         1.2.5.Приходи от неусвоения към 31.12.2007г. дългосрочен заем от банки в страната – 428693 лв.;

         1.2.6.Погашения по дългосрочен заем – (-) 250000 лв;

         1.2.7.Друго финансиране (задължения по фин. лизинг) – (-) 9666 лв;

         1.2.8.Преходен остатък в размер на 609298 лв., в т.ч. 306732лв с целеви характер и 302566лв разпределен за дофинансиране на дейности държавна отговорност – ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" с. Кап. Димитриево, ОУ"Паисий Хилендарски" с.Радилово и СОУ"Св. Климент Охридски" и за изработване на паспорти на сградите на общинските училища и ЦДГ на основание Наредба № 5/28.12.2006г. за технически паспорт на строежите, читалище «Развитие» -5000лв, численост над опреденената със ЗДБРБ за 2008г. в общинска администрация, за финансиране на местни дейности и изграждане на  обекти от капиталното строителство.  

         2.План по разходите в размер на 7345490 лв. разпределени по функции, групи, дейности и параграфи , съгласно приложения № 2 и № 3.

         2.1.Държавни дейности в размер на 4006738 лв;       

в т.ч.

2.1.1.От приходи с държавен характер 3618097лв;

         2.1.3.От общински приходи 359248 лв;

         2.1.4.От целева субсидия за капиталови разходи -18000лв;

         2.1.5.От преходен остатък 11393 лв за капиталови разходи;

         2.1.6.Общообразователните училища преминават на делегирани бюджети, като получават субсидията от държавния бюджет по утвърдена формула, съобразена със ЗДБРБ за 2008г.

         2.2.Местни (общински) дейности в размер на 3338752 лв;

         2.3.Инвестиционна програма в размер на 1869282лв., съгласно приложен разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2008 г., разпределени по обекти и видове източни на финансиране, съгласно приложението, в т.ч.

2.3.1.От целеви средства от Републикански бюджет – 199000 лв.;

2.3.2.От собствени бюджетни средства - 279583 лв.;

2.3.3.От извънбюджетните сметки и фондове - 862006 лв;

2.3.4.От дългосрочен инвистиционен заем – 428693 лв;

2.3.5.От програма САПАРД – 1000000лв.

2.3.6.В т.ч. разпределение на бюджетните средства - 29393 лв, в т.ч. 18000лв от целевата субсидия за дейности държавна отговорност и 1866343 лв. за местни дейности.         

2.4. Приема програма за текущите ремонти в община Пещера в размер на 134540 лв, в т.ч. 23540 лв за дейности държавна отговорност и 111000 лв за местни дейности, съгласно приложението.

2.5.Определя годишния размер на плащанията по дълга – от главница 250000 лв и лихви в размер на 81974лв.

2.6.Разчет за разходите за кметство с. Радилово – 155280 лв, в т.ч. държавни дейности – 37981лв и за кметство с. Кап. Димитриево – 98635лв, в т.ч. държавни дейности – 24727лв ( без училища и ЦДГ).

         3.На основание чл. 94 от ПМС № 15/2008г. приема числеността на персонала, съгласно организационно-функционалната структура, средните месечни брутни работни заплати към 01.01.2008г., като за ДЦДМУ увеличение с 20 на сто от 01.01.2008г., прогнозно увеличение считано от 01.07.2007 г. с 10 на сто и средствата за работна заплата за 12 месеца – съгласно приложение № 5. За ЦДГ прилагащи едините стандарти 15 на сто увеличение от 01.07.2008 г.

4.Приема план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове в съответствие с приложение № 10 към § 40 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г., съгласно приложение № 4.

         5.Приема лимити за разходи за :

         5.1.Социално - битови разходи на персонала , определени в размер на 3 (три) на сто от начислените средства за работна заплата на лицата назначени по трудови правоотношения.

         5.2.Лимит за представителни разходи в размер на 24000 лв.(чл.41т.3 от  ПМС№15/2008г)

         5.3.За извършване на погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, лимит в размер на 1000лв. Разходите включват извършване на услугата посочена в чл.31, ал.2 от ПМС № 15/01.02.2008г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2008 година.

         5.4.Определя 10000 лв за предоставяне на еднократни помощи съгласно определи условия и правила и разглеждане от комисия.

         5.5.Членски внос 4800лв.

         6.Утвърждава лимити за субсидии за организации с нестопанска цел, както следва:

         6.1.Читалища (държавна дейности) 69948лв.и 5000лв дофинансиране с местни приходи за читалище «Развитие» във връзка с честване на кръгла годишнина.

         6.2.Спортни клубове и база за масова физкултура - в размер на 80000 лв.

         7.Приема разчет за разходи за клубове на пенсионера и инвалида, дружеството на диабетика и клуб»Вяра» в размер на 26265 лв.

         8.При спазване на общия размер на бюджета и разпределянето му на държавни и общински, предоставя правомощия на Кмета на Общината за бюджетната 2008 година, съгласно чл.27 от ЗОБ:

         8.1.Да определи конкретни права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

         8.2.Да прехвърля кредити по приходите по бюджета на общината от едно в друго тримесечие, от един параграф в друг параграф на база фактическо и/или очакваното изпълнение.

         8.3.Да изменя размера на бюджетните кредити за различни разходи в обема на общите разходи на една дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

         8.4.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.

         9.При постъпления на приходи от такса битови отпадъци над разчета, разрешава на кмета на общината автоматично да увеличава бюджета по приходната част по § 27 07 – такса битови отпадъци и в разходната част в дейност 623 "Чистота".

         10.При възникване на временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности, разрешава да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетните сметки и фондове на общината в рамките на бюджетната година.

         10.1.При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на държавни дейности, кмета на общината да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия.

         11.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения, спонсорства съгласно волята на дарителя/ спонсора/.

         12.С постъпилите средства от такси за игри в клубовете на пенсионера и инвалида, да се увеличават и разходите на съответния клуб.         12.Възлага на Кмета на Общината да задължи директора на дирекция "Образование" да разпредели бюджета за всяка целодневна детска градина по пълна бюджетна класификация по тримесечия, параграфи и подпараграфи, като се съобрази с нормативната уредба .

         13.На основа на ЕБК за 2008година утвърждава следните дейности - общински пазар, младежки дом, като дейности във функция 8"Икономически дейности и услуги".

         14.Възлага на Кмета на Общината да кандидатства за средства по структурните и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за съфинансиране на общински обекти.

         15.Възлага на кмета на общината да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и пректи.

         16.Във връзка с чл.30 и чл.83 от ПМС № 15/01.02.2008г за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2008 година, разрешава изплащане на разходи за пътуване на правоимащи в размер на 90 на сто от действителните разходи ( фактури, билети, абонаментни карти).

         15.1.Утвърждава поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи.

         - за функция «Образование» съгласно приложение № 6;

- Албена Делчева – н-к отдел "Вътрешен одит" от Пазарджик до Пещера.

         - на Павел Куцев – ст.експерт към ансамбъл «Славейче» от Кап.Димитриево до Пещера;

         - на Ангелина Андреева – медицинска сестра в яслена група в ЦДГ «Иглика» от Кап.Димитриево до Пещера.

         - на Ангел Мечев – работещ по програма на МТСП от Радилово до Пещера.

         16.Възлага на Кмета на Общината да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидираните дейности при установяване нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.

         17.Да предлага на Общински съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

         18. С въвеждане на системата на делегираните бюджети във всички общообразователни училища, финансирани от общинския бюджет, да бъдат освободени от заплащане на ТБО за 2008 г. за публичната общинска собственост, ползвана за основните им функции.

 

 

Общ брой общински съветници 21

Присъствали: 20

"ЗА": 20

"Против": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:.............                            ПРЕДСЕДАТЕЛ Об С:.................

            /Н.Попова/                                                            /д-р Кр.Симеонова/

Attachments:
Download this file (reshenie 058-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216