Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси, и цени на услуги на територията на община Пещера
НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси, и цени на услуги на територията на община Пещера Печат Е-поща
Съдържание
НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси, и цени на услуги на територията на община Пещера
Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ I - Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги
РАЗДЕЛ II - Промени в размера на местните такси и цените на услугите
Глава втора МЕСТНИ ТАКСИ
Раздел I - Такса за битови отпадъци
Раздел III - Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги
РАЗДЕЛ IV - Такса за притежаване на куче
Раздел V - Такси за технически услуги
Раздел VI - Такси за административни услуги
Раздел VII - Такси за гробни места
Раздел VIII - Други местни такси, определени със закон
Глава трета ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Глава четвърта АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ТАРИФА по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера
Раздел първи - Такси за административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра
Раздел втори - Такси за административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Раздел трети - Такси за административни услуги – търговия, туризъм, транспорт
Раздел четвърти - Такси за притежаване на куче
Раздел пети - Такси за административни услуги - селско стопанство, екология и земеползване
Раздел шести - Такси за административно-технически услуги - общинска собственост
Раздел седми - Такси за административни услуги – социални дейности
Раздел осми - Административни такси по други закони и кодекси
Раздел девети - Такси за административни услуги – местни данъци и такси
Раздел десети - Такса за битови отпадъци
Раздел единадесети - Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение
Раздел дванадесети - Такси за детски ясли, детски градини, детска кухня,лагери и други общински социални услуги
Раздел тринадесети - Туристическа такса
Раздел четиринадесети - Такса за гробни места
Раздел петнадесети - Услуги по “Весели ритуали”
Раздел шестнадесети - Услуги по „Тъжни ритуали”
Раздел седемнадесети - Услуги стопански дейности
Раздел осемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и медии
Всички страници
 
Приета с Решение №581/31.08.2010г., изм. и доп. с Решение №636/29.12.2010г., изм.и доп. с Решение № 651/28.01.2011г., Решение №674/28.02.2011г., Решение №753/29.07.2011г., Решение №759/29.07.2011г., Решение №31/29.12.2011г.,Решение №58/31.01.2012г., Решение №138/31.05.2012г., Решение № 267/28.12.2012г., Решение №288/31.01.2013г., Решение № 352/08.04.2013г., Решение №389/27.06.2013г., Решение № 508/30.12.2013г., Решение № 615/14.05.2014г., изм. и доп. с Решение № 648/ 15.07.2014г., изм. и доп. с Решение № 756/27.03.2015г., изм. и доп. с Решение № 844/12.06.2015г.изм. и доп с Решение № 881/18.08.2015г.,изм. и доп. с Решение №132/30.06.2016г., изм. и доп.с Решение № 571/08.01.2019г. на Общински съвет – Пещера

  


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216