Четвъртък, 18 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ №63 Печат Е-поща

              На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

ОТНОСНО: Отказ за закупуване на едноетажна масивна постройка-трафопост, със застроена площ от 35.00кв.м., попадаща в УПИ V ПК"Единство"/хлебозавод/ и в УПИ ІІІ Зеленина, в кв. 83 по ПУП на град Пещера

 

 

          Общинският съвет – гр.Пещера, след като разгледа докладната записка на Кмета на Община Пещера, становището на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по Бюджет и финанси, ПК по устройство на територията, като взе предвид разпоредбите на чл.66 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

 

Отказва да закупи едноетажна масивна постройка – трафопост, със застроена площ от 35.00 кв.м., попадаща в УПИ V ПК "Единство"/хлебозавод/ и в УПИ ІІІ Зеленина, в кв. 83 по ПУП на град Пещера.

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

                 /Н.Попова/                                                         /Д-р Кр.Симеонова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216