Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 373 от 16.05.2011 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 16 Май 2011г. 16:23ч.

ЗАПОВЕД

№ 373 

гр. Пещера, 16.05.2011г.

Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, като взех предвид  Констативен протокол №34/13.05.2011г. на комисия назначена с моя заповед №730/ 30.11.2009г., за наличие на излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани/изоставени върху общински имот, въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на техническото състояние на конкретно излязло от употреба МПС и необходимостта от  принудителното му преместване поради не изпълнение на дадено предписание в установения за това срок, на основание чл.44, ал.1 т.7 от ЗМСМА и чл.26 ал.9 Наредбата  за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.

З а п о в я д в а м :

Да се изпълни принудително преместване от ЕТ ”С и М- Ваня Тодорова” на излязло от употреба -  МПС марка: КАМАЗ, цвят - ОРАНЖЕВ, от адрес на паркиране: гр. Пещера ул.“Михаил Такев” №11 - терен общинска собственост, на площадка №1- център за раз комплектоване притежаващо разрешително по чл.37 от ЗУО, с местонахождение гр.Пещера, Промишлена зона, кв. №80, парцел ІV, планоснимачен №1.

Разходите за транспортиране, временно съхранение и разкомплектоване на моторното превозно средство са за сметка на изпълнителя на принудителното преместване, съгласно Договор № 108/25.03.2011г. сключен между  ЕТ  “С и М- Ваня Тодорова” и  община Пещера.

Настоящата заповед да бъде изпълнена в петдневен срок от влизането и в сила.

Същата да бъде връчена на всички заинтересовани страни, както и да бъде оповестена в интернат страницата на общината и поставена на информационното табло на административната сграда на ул. „Дойранска епопея” №17, гр. Пещера.

Контрол по  изпълнение на заповедта възлагам на зам. кмета на община Пещера инж. Стоил Стоилов.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок.

Неразделна част от заповедта е констативен протокол № 34/13.05.2011г.

 

СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069