Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 20 Май 2011г. 13:52ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

1. Провеждането на публичeн търг с явно наддаване за  отдаване под наем на терени - публична общинска собственост, върху които да бъдат разположени преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, по Уникален номер от Регистър на общинските терени, включени в схемата по чл.56 от ЗУТ както следва:

1.1. Обект с Уникален № 9 - “Търговия и услуги”, находящ се на улица с ос. т. 191 Ж,191 Е, с площ  до 20 кв.м.

1.2. Обект с Уникален № 12 – «Кафе – аперитив», находящ се на пл. «България», в площадно пространство пред улица с ос. т. 191Ж, 191Е, с площ до 28 кв.м.  

1.3. Обект с Уникален № 33 – «Кафе», находящ се в с. Радиливо, улица с ос.т. 79- 80- 81, между квартал 22 и квартал 31 ( до тотопункт), с площ до 52 кв.м.

1.4. Обект с Уникален № 35 -  “Търговия  и услуги” , находящ  се  в с. К. Димитриево, ул. “Г. Димитров”, УПИ- I -Обща Зеленина, с площ до 20,00 кв.м,

1.5. Обект с Уникален № 15 – «РЕП – павилион за продажба на периодични издания», находящ се на ул. «Д. Горов»  , с площ от 3 кв.м. 

2. Съгласно местонахождението и предназначението на обектите, и пазарните условия, са определени начални тръжни наемни цени на квадратен метър без ДДС, както следва:

2.1. Обект с Уникален № 9  -   2.80 лева/кв.м.

2.2. Обект с Уникален № 12 –  2.80 лева/кв.м.

2.3. Обект с Уникален № 33  -  2.80 лева/кв.м.

2.4.  Обект с Уникален № 35 -  1.30 лева/кв.м

2.5. Обект с Уникален № 15 – 15.00 лева/кв.м

3.  Дата, час и място за провеждане на търга – 17.06.2011г., 14.00 часа, стая № 5, I етаж на ОА.

4. Срок за отдаване под наем – 5 години.

5. Депозит за участие в търга в размер на, както следва:

5.1. За обект с Уникален № 9   - 5 лева

5.2. За обект с Уникален № 12 – 7 лева

5.3. За обект с Уникален № 33 – 14лева

5.4.За обект с Уникален № 35 – 2 лева

5.5 За обект с Уникален № 15  - 4 лева

6. Стъпка на наддаване в размер на 5% от началната тръжна цена за всеки  обект.

7. Тръжна документация,  може да се закупи до 17:00 ч. на 09.06. 2011  г. в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера, срещу заплатена сума от 20 лева .

8. Депозитът за участие се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка” АД, офис Пещера, до 17.00 часа  на 16.06. 2011 г.

9. Документи за участие в търга се подават до 17.00 ч. на 16.06. 2011 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.

10. Документи за участие в търга:

10.1. Заявление за участие по образец;

10.2. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публичния търг или данни за единен идентификационен код (ЕИК) от Агенцията по вписванията -  за юридически лица.

10.3. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – 30 дни преди датата на провеждане на търга;

10.4. Удостоверние от Отдел «Местни приходи» за липса на просрочени непогасени задължения към Община Пещера.

10.5. Декларации по образец:

- декларация,  че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица;

- декларация, че участникът няма просрочени задължения към община Пещера.

10.6. Документ за внесен депозит;

10.7. Документ за закупени тръжни книжа;

10.8. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;

10.9. Архитектурен чертеж с параметри на предлаганото  от кандитатите преместваемо съоръжение.

11. Оглед на терените   може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за  закупени тръжни документи и заявка в стая №17, от 10.00 до 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера.

12. Договор за наем със спечелилия участник да се сключи в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта, с която се обявява за спечелил, а първата месечна наемна вноска да се извърши в 7-дневен срок от сключване на договора за отдаване под наем.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069