Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

68 заседание на ОбС Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 20 Май 2011г. 14:06ч.

На  27. 05. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет  ще се проведе  шестдесет и осмо заседание  на Общински съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
Презентация на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр.Пещера.
1. Анализ на пазара на труда в Община Пещера към 30.04.2011г.
ДОКЛАДВА: Директорът
на Дирекция Бюро по труда
2. Информация за дейността на Местния консултативен съвет за взаимодествие при охрана на горите и дивеча в Община Пещера
ДОКЛАДВАТ: Кметът  на Общината
Представител на РИОСВ – Пазарджик
Представител на Държавно горско стопанство -Пещера
3. Отчет за икономическите резултати от дейността на общинските предприятия за 2010 година.
ОП”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”;
ОП”Паркинги и пазари” ;
ОП” Обредни дейности”;
ДОКЛАДВАТ: Директорите на ОП
4. Информация за дейността на Общински културен дом през учебната 2010-2011г.
ДОКЛАДВА: Директорът на Културен дом
5. Информация за работата с еврофондовете за периода февруари 2011-април 2011г.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
6. Информация за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
7. Текущи.
7.1. Приемане План за развитие на социалните услуги за 2012г.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
7.2. Разкриване на Център за обществена подкрепа като делитирана от държавата дейност.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
7.3. Кандидатстване с проект за изграждане на ЦНСТ по ОП „РР” Приоритетна ос1”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция „Социална инфраструктура” схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO 001/1.1.-12/2011” Подкрепа за деинстуционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
7.4. Актуализация на пазарна цена за продажба на УПИ VІ – ОбНС – 1708 в кв.115 по плана на град Пещера, ведно с построена в него сграда.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
7.5. Продажба на трафопост – частна общинска собственост, извън регулацията на град Пещера, построен в имот пл. № 020148, м. „Голяма страна” землище град Пещера, с площ 43 кв.м. и ЗП на трафопоста -16.кв.м.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
7.6. Приемане на пазарна цена за 85 кв.м. от терена на УПИ І училище, кв.22 по плана на с. Радилово за  сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за приобщаване на терена към УПИ ХХІ -312 в кв.22 по плана на с.Радилово.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
7.7. Продажба на поземлен имот № 000359, землище с.Радилово, с начин на трайно ползване – Мотописта, с площ 126.833дка.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
7.8. Предложение по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС за продажба частта на Община Пещера от съсобствен имот, представляващ УПИ ХХІІ – производствена и търговска дейност в кв.81 по ПУП на гр.Пещера, в който делът на общината е 85/2245 идеални части.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
7.9. Изменение и допълнение на Решение № 710 от 29.04.2011г., Протокол № 67 на ОбС Пещера за разрешаване процедиране на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за част от УПИ ІІІ – Жилищно строителство в кв.124 по плана на град Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
7.10. Отмяна на решение № 688/28.03.2011г.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
7.11. Обявяване основанията за предсрочно освобождаване от длъжност на Обществен посредник – Община Пещера..
ДОКЛАДВА: Председателят на ОбС - Пещера
8.    Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069