Петък, 26 Ное 2021
РЕШЕНИЕ №681 Печат Е-поща

                На  Общински  съвет гр. Пещера ,взето  на заседанието  проведено на 28.03.2011год. с  Протокол  № 65,

 

ОТНОСНО : Отчет за изпълнение на дейностите свързани с ограничаването на специфичните миризми изпускани от площадката на „Биовет"

 

 

 

         Общинският съвет след като изслуша отчета, взе пред вид становището на ПК на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

 

 Р Е Ш И

 

Приема отчет за изпълнение на дейностите свързани с ограничаването на специфичните миризми изпускани от площадката на „Биовет", с препоръка за предоставяне на подробни графици  за монтажните работи.

 

 

Общ брой  общински съветници  -21

 Присъствували : 18

"ЗА" : 18

 "ПРОТИВ" : няма

 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" : няма

 

 

 ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :

                   /Хр.Стайкова/                                                        / Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069