Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 26 Май 2011г. 09:44ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

Провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І /едно римско/ – «ВКС-ЕООД» в кв. 74 /седемдесет и четири/ по ПУП на гр. Пещера с площ 1 475 кв. м. /хиляда четиристотин седемдесет и пет кв.м./, ведно с построената в него масивна сграда състояща се от един етаж, със застроена площ от 444, 00 кв. м. /четиристотин четиридесет и четири кв.м./ и мазе със застроена площ от 444,00 /четиристотин четиридесет и четири/ кв.м., освидетелствана по чл. 195, ал.6 от ЗУТ, с административен адрес ул.”Освобождение” № 1, при граници и съседи: север-улица с о.т. 132-351, изток –УПИ-IV- жилищно строителство, търговска дейност, услуги и офиси, юг- улица с ос.т. 130 -131, запад- УПИ –II-търговия, жилищно строителство. АОС 112/09.09. 2008г.

2. Начална тръжна цена от 134 000 лв. (сто тридесет и четири хиляди лева), платима в левове. 3. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 22. 06. 2011 г. от 14.00 часа в стая № 5 на Общинска администрация - гр. Пещера ( І-ви етаж ).

4. Оглед на имота може да се извършва до изтичане на срока за подаване на тръжните документи, след предварително заявяване в стая № 17 от 10.00 до 12.00 часа и след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

5. Тръжната документация може да се закупи до 17.00 ч. на 15.06. 2011 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж на сградата на Общинска администрация - гр. Пещера, срещу заплатена сума от 100 лева.

6. Депозит за участие в публичния търг с явно наддаване в размер на 13 400/тринадесет хиляди и четиристотин/ лв. се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера до 17.00 часа на 21.06. 2011 г.

7. Документите за участие в търга ще се приемат до 17.00 часа на 21. 06. 2011 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.

8. Задължителни документи за участие в търга са:

8.1. Заявление за участие по образец;

8.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за физическите лица – копие на документ за самоличност.

8.3. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване;

8.4. Документ за закупени тръжни книжа;

8.5. Декларации по образец: - декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица - декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения към Община Пещера.

8.6. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване, или единен идентификационен код (ЕИК).

8.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване 30 дни преди датата на търга.

8.8. Удостоверение от отдел ‘‘Местни приходи’’ към Община Пещера за липса на задължения;

8.9 Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник. Изискванията по точка 8.2 и 8.6 не се прилагат за лица, които не са регистрирани като търговци. Когато участникът търговец е посочил ЕИК, той може и да не представя документите по точка 8.2 и 8.6.

9. Спечелилият публичния търг с явно наддаване трябва да извърши заплащане на достигнатата тръжна цена в седем дневен срок от влизане в сила на заповедта на Кмета на Общината – Стелиян Иванов Варсанов, с която се обявява спечелилият търга.

10. Стъпка за наддаване – 6 700 лв.

11. Договор за продажба със спечелилия участник ще се сключи в седем дневен срок от заплащането на достигнатата тръжна цена.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069