Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 26 Май 2011г. 14:02ч.

Община Пещера открива провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи -  общинска собственост ,при начални тръжни цени ,както

следва:

 

Наименование на ДМА

Начална тръжна цена/лева/ без ДДС

Специален автомобил МЕРЦЕДЕС 2219,сметосъбирач , с рег.№РА1962 АР

 

4700.00

Определя дата за провеждане на публичния търг с явно наддаване – 20.06.2011г.–14.00 часа в стая №5,І-ви етаж на ОА,гр.Пещера,ул.”Дойранска епопея”17

Определя депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена без ДДС.

Определя документи за участие в търга:

1. Заявление по образец;

2.Документ за внесен депозит;

3.Удостоверение за актуално състояние(издадено до шест месеца преди датата на провеждане на търга) или копие от регистрацията по ЕИК за лицата,регистрирани като търговци;

4.Удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата по чл.87,ал.6 от ДОПК- срок на издаване 30 дни преди датата на провеждане на търга;

5.Документ за липса на данъчни и други задължения към Община ;

6.Декларация ,че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;

Определя срок за оглед на ДМА – всеки работен ден до 17.06.2011г. включително от 9:00 до 12:00 часа в гаража на ОП”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”,гр.Пещера ,ул.”Осман Ефенди”1

Определя срок за внасяне на депозита и подаване на документи за участие в процедурата – до 17:00 часа на 17.06.2011г. в ОЦУИГ- І –ви етаж на ОА.

Заплащането на цената на всяка закупена вещ да се извърши в 7 – дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия участник с издаване на фактура.

При не плащане  на цената в обявения срок се губи депозита.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069