Сряда, 08 Дек 2021
РЕШЕНИЕ №689 Печат Е-поща

        На Общинския съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2011г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на гр. Пещера, с. Радилово и с. Капитан Димитриево на животновъди

 

 

Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност и развитие на местното самоуправление, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 и  чл.26 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и след станалите разисквания

 

Р  Е  Ш  И :

 

1.Учредява безвъзмездно право на ползване за срок до 13.02.2012г. върху земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ на животновъдите от Община Пещера по приложените списъци от Общинска служба по земеделие – гр. Пещера.

2.Потвърждава задължителните условия за ползването:

2.1.Да не се въвеждат никакви ограничения за движението на хора през имотите и използването им от животни, собственост на друг животновъд.

2.2.Да не се извършват никакви строежи – трайни и временни върху имотите.

3.Разпределението на имоти да се извърши съгласно подадените молби от животновъдите под контрола на общинска администрация без търг или конкурс.

4.Упълномощава Кмета на Общината да организира съответната процедура по предоставяне на мерите и пасищата.

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствували:16

Гласували: 16

"ЗА": 16

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР:                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                  /Хр. Стайкова/                                                              /Д-р Цв. Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069