Четвъртък, 23 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 07 Юни 2011г. 13:38ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

1. Обявява провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на обществена тоалетна намираща се в съседство с

Общински пазар, със застроена площ – 16,92 (шестнадесет цяло и деветдесет и две)кв.м.

2. Начална тръжна месечна наемна цена от 55,00 лв. без ДДС, платима в левове.

3. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 28. 06. 2011 г. от 14.00 часа в стая № 5 на Общинска администрация - гр. Пещера ( І-ви етаж ).

4. Оглед на имота може да се извършва до изтичане на срока за подаване на тръжните документи, след предварително заявяване в стая № 17 от 10.00 до 12.00 часа и след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

5. Тръжната документация може да се закупи до 17.00 ч. на 21.06. 2011 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж на сградата на Общинска администрация - гр. Пещера, срещу заплатена сума от 10 лева.

6. Депозит за участие в публичния търг с явно наддаване в размер на 5,00 /пет/ лв. се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера до 17.00 часа на 27.06. 2011 г.

7. Документите за участие в търга ще се приемат до 17.00 часа на 27. 06. 2011 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.

8. Задължителни документи за участие в търга са:

8.1. Заявление за участие по образец;

8.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за физическите лица – копие на документ за самоличност.

8.3. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване;

8.4. Документ за закупени тръжни книжа;

8.5. Декларации по образец: - декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица - декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения към Община Пещера.

8.6. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване, или единен идентификационен код (ЕИК).

8.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване 30 дни преди датата на търга. 8.8. Удостоверение от отдел ‘‘Местни приходи’’ към Община Пещера за липса на задължения;

8.9 Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник. Изискванията по точка 8.2 и 8.6 не се прилагат за лица, които не са регистрирани като търговци. Когато участникът търговец е посочил ЕИК, той може и да не представя документите по точка 8.2 и 8.6.

9. Стъпка за наддаване – 2, 75 лв.

10. Договор за наем със спечелилия участник ще се сключи в седем дневен срок от влизане в сила на заповедта на Кмета на Общината , с която се обявява спечелилият търга.

11. Заплащането на наемната цена за първия календарен месец трябва да се извърши в 7 дневен срок от сключване на договора за отдаване под наем.

12. Заплащането на достигнатата месечна наемна цена ще се извършва до 5-то число на текущия месец.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069