Сряда, 08 Дек 2021
РЕШЕНИЕ №694 Печат Е-поща

            На Общински съвет – Пещера, взето на заседание, проведено  на  28.03. 2011 г.  Протокол  № 65,

 

 Относно: Приемане на Отчет за 2010г. по изпълнение  на мерките, заложени в  Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците.

 

 

          Общинският  съвет  след  като  изслуша  Отчета за 2010г. по изпълнение  на мерките, заложени в  Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците, взе  предвид  становището  на  Постоянните комисии, на  основание  чл. 21,  ал. 1, т.23  от  ЗМСМА  и  след   станалите  разисквания

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Отчет за 2010г. по изпълнение  на мерките, заложени в  Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 14

Гласували: 14

"ЗА"- 14

"ПРОТИВ"- няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"- няма

 

 

Тeхн. Секретар:                                                                    Председател: 

              /Хр. Стайкова/                                                                       /д-р  Цв. Лепарова/                                                       

Attachments:
Download this file (reshenie 694-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069