Сряда, 08 Дек 2021
РЕШЕНИЕ №698 Печат Е-поща

            На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието,  проведено на  28.03.2011 год., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Поправка на техническа  грешка в Решение № 659/28.01.2011г. относно номера на квартала и корекция на правните основания.

 

 

             Общинския съвет след като разгледа докладната записка , във зръзка с писмо вх.№ 92/25.05.2011г. на Областен управител, взе в предвид становището на ПК и на основание чл. 45, ал.9 от ЗМСМА

  

                                                               

Р Е Ш И :

 

Допуска поправка на техническа грешка, като навсякъде в разпоредителната част на решение № 659/28.01.2011г. на Общински съвет – Пещера текстът квартал 114 , следва да се чете квартал 22 по плана на с. Радилово.

      2.  Допуска корекция на правните основания, следва да се запише чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, ал.2 от ЗОС

 

 

Общ брой общински съветници – 21

Присъствали: 15

"ЗА" –  15

"ПРОТИВ" – няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"- няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

               /Хр.Стайкова/                                                                 /Д-р Цв.Лепарова

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069